Aj my ideme s dobou - Čo nového na Obchodnej akadémii v Pezinku?

December 2015 / Prečítané 523 krát

   História Obchodnej akadémie v Pezinku je úzko spätá s históriou mesta. Začala písať dejiny pre 22 rokmi. Počet absolventov, ktorých vyzbrojila vedomosťami a pripravila na praktický život na jednej strane, a na strane druhej, ďalších motivovala, aby svoje schopnosti a zručnosti rozvíjali vo vysokoškolskom prostredí bolo 1671.
   Obchodná akadémia prešla počas 22 rokov mnohými zmenami. Postupne, podľa potrieb doby a regiónu sa vykryštalizovali dva odbory: manažment regionálneho cestovného ruchu a obchodná akadémia. Niektorí ľudia majú pocit, že práca učiteľov je málo kreatívna . Ale nie! Hľadajú možnosti, ako študentom zaujímavou a pestrou formou sprístupniť učivo, a nielen to, pretože práve v súčasnej dobe, ktorá je plná narušených medziľudských vzťahov, nezabúdajú na potrebu ľudskosti, spolupatričnosti tak vo vzájomných pracovných vzťahoch, ako aj s tými, ktorí sú odkázaní na pomoc v núdzi.
   Školský rok 2015/2016 priniesol do školy oživenie v podobe nového odborného predmetu pre odbor obchodná akadémia – aplikovanú ekonómiu pre tretí ročník.
Ponúka praktické ekonomické, finančné a podnikateľské vzdelávanie, postavené na metóde „learning by doing”. Študenti tak rozvíjajú komunikačné, personálne, pracovné a vzdelávacie kompetencie. Založia vlastnú študentskú spoločnosť na obdobie školského roka a tá vedená učiteľom a konzultantom funguje ako ktorákoľvek iná spoločnosť na trhu. Študentská spoločnosť simuluje činnosť akciovej spoločnosti nasledovne: vypracujú a realizujú podnikateľský zámer, záver roka ukončia uzávierkou účtovných kníh, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy akcionárom a spoločnosť zlikvidujú podľa platných predpisov.
   Program neprebieha len na fiktívnej báze, študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby.
   Predmet aplikovaná ekonómia je súčasťou vzdelávacieho programu, ktorý školám ponúka JA Slovensko – Mládež pre budúcnosť, a vedie ho školený odborník. JA Slovensko je profesionálna nezisková organizácia, je lídrom v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku, uznávaným partnerom pre verejný sektor, podnikateľský sektor, profesné združenia a obchodné komory.
   Ja Slovensko ponúka pre žiakov 2. a 3. ročníkov možnosť e - learningového vzdelávania na tému finančná gramotnosť program „Viac ako peniaze“ a pre 4.ročník Ja učebnice ekonómie a podnikania.
   Odbor manažment regionálneho cestovného ruchu v ničom nezaostáva za obchodnou akadémiou. I keď predmet sprievodcovské služby v 3. ročníku patrí pre žiakov medzi tie atraktívnejšie, o to viac motivuje učiteľov priniesť nového ducha i v tomto školskom roku.
   Pedagógovia a 19 študentov v rámci tohto predmetu spolupracujú na atraktívnych projektoch s nadáciou REVIA, Malokarpatským múzeom, Mestským múzeom a Klubom sprievodcov CR v Pezinku. Študenti pod vedením odborníkov pripravujú primárne pre svojich rovesníkov aktivity na podporu cestovného ruchu formou zaujímavej a atraktívnej hry. Netradičným spôsobom vzdelávania si tak študenti prehĺbia vedomosti z histórie, prezentačné a sprievodcovské zručnosti a samotnú medializáciu a marketing danej aktivity. Hracou plochou bude Pezinok a okolie. Zahrať sa, zasúťažiť a dozvedieť sa kuriozity o našom meste budú môcť všetci aktívni obyvatelia v jarných mesiacoch.
   Ako sme naznačili v úvode, spolupatričnosť, humánnosť a spolucítenie s ľuďmi, ktorí sú odkázaní na pomoc, je samozrejmosťou pre našich študentov. Vločka nádeje, už piatym rokom opakujúca sa charitatívna akcia, je zameraná na finančnú podporu vytypovanej osoby. Peniaze študenti zasielajú na účet Dobrého anjela. Podnetná je spolupráca so Spojenou školou a Hestiou v projekte Pomôžme si navzájom.
   Mladí ľudia sú nápadití, majú radi zmenu a neradi sa nudia. Preto naša škola napreduje a poskytuje študentom možnosť realizovať svoje predstavy a sny, plniť ciele, ktoré si stanovili do budúcnosti.

 

(BB)

 


Ohodnoťte článok: