Mesto Pezinok - rozhodnutie

December 2015 / Prečítané 490 krát

Mesto Pezinok

ROZHODNUTIE primátora mesta Pezinok zo dňa 27.11.2015

   o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností vo volebných okrskoch, s uvedením miesta a času konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

   Primátor mesta Pezinok podľa § 8 ods.1 zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, v zmysle rozhodnutia predsedu NR SR č. 307/2015 Z.z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 12.11.2015,

UTVÁRA
volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov
a URČUJE
volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Pezinok

takto:

A/ Volebné okrsky a volebné miestnosti

Volebný okrsok č.1
Volebná miestnosť – Mestský úrad, Radničné námestie 7 (I.poschodie č. dv. 19)
ulice: Pezinok, Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št.Polkorába, Fortna, Drevárska

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť – Denné centrum ( Klub dôchodcov), Kollárova 1
ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť – Gymnázium, Senecká 2
ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Talihov dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť – Autoškola Maťus, Sládkovičova 1 (vchod Trnavská ul.)
ulice: Muškátová, Silvánová

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť – Materská škola Záhradná 34
ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť – Materská škola ul. gen. Peknika 2
ulice: Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub dôchodcov), Cajlanská 95
ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr.Štohla, Záhumenice, dona Sandtnera 1, 2, 5, 7, Rybníček

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť – Materská škola, Svätoplukova 51
ulice: L. Novomeského 36-64, dona Sandtnera 9-29, Šteberlova, Schaubmarova, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská, Panský chodník, Jamnických, Žarnovických, Najmarova

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť – Základná škola, Kupeckého 74
ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Vinohradnícka cesta

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2

Volebný okrsok č.11
Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: Svätoplukova 6-51

Volebný okrsok č.12
Volebná miestnosť – Základná škola Na bielenisku 2
ulice: L. Novomeského 1-27 a 2-34

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť – Materská škola, Vajanského 16
ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub dôchodcov), Hrnčiarska 44
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť – Školský klub, Fándlyho 11
ulice: Mierová, l.mája, Obrancov mieru, Fándlyho

Volebný okrsok č.16
Volebná miestnosť – Školský internát SOŠ, Komenského 29
ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulaková, Komenského, Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť – Materská škola, Bystrická 1
ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

Volebný okrsok č.18
Volebná miestnosť – Základná škola, Orešie 2
ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matúškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Pri mlyne, Trnková


B/ Čas konania volieb:

   Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, na základe rozhodnutia predsedu NR SR a v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinka budú konať dňa

5. marca 2016 (sobota)
od 7.00 do 22.00 hod.

C/ Upozornenie pre voličov

   Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien na Mestskom úrade, Radničné námestie 7 v kancelárií č. P19 (prízemie).
   Všetky zmeny je možné vykonať do 4. marca 2016 do 12.00 hod.
   Žiadame všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.

   Preukazovanie totožnosti
   Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov a má trvalý pobyt v Pezinku.
   Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom.

 

Mgr. Oliver Solga, primátor, V Pezinku, dňa 27. 11. 2015


Ohodnoťte článok: