Stanovisko k rozpočtu mesta Pezinok na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 za poslanecký klub Srdce Pezinka

December 2015 / Prečítané 506 krát

   Rozpočet mesta je pre život mesta jedným z najdôležitejších dokumentov, ktorý je predkladaný na rokovania MsZ. Rozpočet totižto významným spôsobom určuje, ako sa bude ďalej mesto rozvíjať či stagnovať, resp. upadať. Svojím nastavením výrazne ovplyvňuje kvalitu života Pezinčanov dnes ale samozrejme aj v budúcnosti.
   S vedomím dôležitosti nastavenia parametrov rozpočtu sme my, poslanci za Poslanecký klub Srdca Pezinka, oslovili zástupcov klubu poslancov za Spoločne pre Pezinok. Navrhli sme prerokovať spoločné východiská pre rozpočet a spoločne zadefinovať priority, tak ako ich vnímajú občania Pezinka.
   V dostatočnom predstihu sme predložili naše návrhy, ktoré vychádzali z mnohých stretnutí a analýz potrieb pre zlepšenie kvality života Pezinčanov. Návrhy pokrývali potreby všetkých častí nášho mesta. Na prvom stretnutí zástupcov klubov dňa 29. 9. 2015 sa zúčastnili primátor O. Solga, poslanci za Spoločne pre Pezinok R. Bílik a M. Andel, poslanci za OZ Srdce Pezinka M. Grell, K. Štrbová, R. Šmahovský, V. Tahotná). Predložili sme naše návrhy priorít, no druhá strana SPPK – nepredložila žiadny návrh priorít. Dohodlo sa ďalšie stretnutie dňa 15. 10. 2015, ktorého sa zúčastnili SPPK v rovnakom zložení, Predložili celkový návrh rozpočtu bez svojich priorít. Zástupcovia SPPK označili v nami predloženom materiáli, ktoré návrhy sú ochotní zapracovať do rozpočtu. Výsledkom bolo, že akceptovali cca – 10% z nami predložených návrhov. Na tomto rokovaní sme žiadali, aby sa v návrhu rozpočtu zobrazili konkrétne položky tak, aby boli viazané na konkrétne realizácie a navrhli sme preto ďalšie stretnutie zástupcov klubov. Toto stretnutie sa však neuskutočnilo, nakoľko zástupcovia klubu poslancov za SPPK ho odmietli s nepochopiteľným odôvodnením, že všetko už bolo prerokované! Naše úsilie o spoločné optimálne nastavenie rozpočtu bolo takto zmarené. Spôsob komunikácie k rozpočtu absolútne nereflektuje dobu, keď vidíme, že v mnohých mestách už pochopili, že je to občan, kto má spolurozhodovať a vytvárajú participatívne rozpočty, aby dostal priestor.
   K predloženému návrhu rozpočtu na rok 2016 možno konštatovať, že zachováva doterajší rozsah poskytovaných služieb a podpory aktivít v meste, že naďalej venuje pozornosť starostlivosti o školský majetok, zvýšil sa jeho sociálny akcent novými dvomi službami – stacionár a prepravná služba, že v rozpočte je zachovaná aj finančná podpora športových, kultúrnych a sociálnych organizácií a klubov a že občana nezadlžuje novým úverom. Zároveň svojou konštrukciou vyvoláva aj rad otázok:
  1. Je udržateľný? Je zostavený ako vyrovnaný. Ako vyrovnané sú zostavené aj obe jeho súčasti – kapitálový aj bežný rozpočet. V kapitálovom rozpočte sú výdavky z polovice kryté príjmami z predaja majetku mesta, čo poukazuje na fakt, že ak nebudeme mať čo predať, nebudeme mať čo investovať. Bežný rozpočet je tiež zostavený ako vyrovnaný, čiže koľko príjmov vo forme daní, nedaňových príjmov a grantov, transferov do rozpočtu príde, toľko je rozdelených, teda sa spotrebuje. Čiže žiaden prebytok vo výdavkoch, ktoré by bolo možné investovať do rozvoja mesta, resp. na rekonštrukciu jeho majetku. Je takéto hospodárenie dlhodobo udržateľné – predávať majetok a nevytvárať prebytok v bežnom rozpočte?
   2. Je reálny? Zverejnená informácia, že na rekonštrukciu MŠ g. Pekníka pôjde suma 400 000 € nie je v rozpočte zakomponovaná, tam je suma 110 000 €. Už dopredu máme rátať s rozpočtovými opatreniami?
   3. Je adresný? Viaceré naplánované sumy sú bez konkrétneho adresáta. Inak povedané, nie je dané, ktorej škole pôjdu peniaze a na ktorej ulici sa bude rekonštruovať alebo budovať komunikácia. Možno by občan ako obyvateľ ulice alebo rodič dieťaťa túto informáciu privítal, ba si ju zaslúžil. Totiž obyvateľ s trvalým pobytom v meste je platiteľom dane z nehnuteľnosti a je aj nositeľom výnosu z dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu, ktorú medzi obce prerozdeľuje štát. Uvedené dve dane predstavujú v rozpočte mesta 46,52% celkových príjmov. A občan býva v konkrétnej lokalite, na konkrétnej ulici.
   4. Je v rozhodovaní dostupný všetkým? Jednotlivé finančné čiastky sú naplánované, ale pri rozhodovaní, aká bude ich adresa, zostaneme ako poslanci za poslanecký klub OZ Srdca Pezinka v úlohe štatistu a prehlasovanej opozície, ako to bolo počas tohto roka.
I napriek premárnenej šanci na spoločné hľadanie optimálnych východísk pre tvorbu rozpočtu sme i naďalej ochotní a pripravení k spolupráci v prospech udržateľného rozvoja mesta. Na základe uvedených skutočností však nie je možné rozpočet mesta v tejto podobe podporiť.

 

Poslanci za poslanecký klub Srdce Pezinka

 


Ohodnoťte článok: