Pezinok má schválený vyrovnaný rozpočet

December 2015 / Prečítané 486 krát

   Na svojom riadnom zasadaní 26. novembra schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku najdôležitejší dokument roka, a to rozpočet mesta na rok 2016. Rozpočet je vyrovnaný, vo výške 15 934 161 eur na strane príjmov i výdavkov a je základným predpokladom pre trvalo udržateľný rozvoj mesta.
   Bežný rozpočet je plánovaný ako prebytkový, kapitálová časť rozpočtu bude schodková. Schodok kapitálového rozpočtu bude vyrovnaný z prostriedkov rezervného fondu a bežných príjmov. V príjmoch sú zapracované projekty financované z Environmentálneho fondu – ZŠ Fándlyho – zateplenie, výmena okien a dverí a MŠ Svätoplukova – zateplenie, výmena okien a dverí a oprava strechy a tiež projekt Cyklochodník Pezinok – Limbach.
   Z rezervného fondu sa má v roku 2016 použiť suma vo výške 272 289 eur na splátky istín z komerčných úverov. V bežných výdavkoch sú plánované všetky aktivity, ktoré vyplývajú zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. V rozpočte je zahrnuté aj zvýšenie platov zamestnancov školstva o 4 % v súlade s vládnym návrhom rozpočtu verejnej správy na rok 2016. Súčasťou sú aj výdavky na novozaregistrované sociálne služby, a to na prepravnú službu a denný stacionár.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 2 372 000 eur. V tejto sume sú výdavky na rekonštrukciu chodníkov a komunikácií v Grinave a na Cajle, na rekonštrukciu budovy MsÚ, na kamerový bezpečnostný systém, na rozšírenie kapacity MŠ a ZŠ a ďalšie. V prípade havarijných situácií a ohrozenia majetku mesta budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu.
   Podľa vyjadrenia primátora mesta Olivera Solgu je aj budúcoročný schválený rozpočet výsledkom dlhodobej pozitívnej ekonomickej stratégie mesta, pretože popri plnení všetkých základných funkcií mesta zostávajú prostriedky aj na rozvoj kultúry, športu a sociálnych projektov. Aj v budúcom roku budú priority zamerané na rekonštrukciu základných a materských škôl, zvyšovanie ich kapacity a rozširovanie služieb v sociálnej oblasti.
   Za hlavný argument dobrého hospodárenia považuje primátor nielen nedávne úspešné umiestnenie mesta v hodnotení ekonomických kritérií INEKO, ale najmä to, že vedenie mesta nemusí a ani nechce zaťažovať svojich občanov zvýšenými daňami a poplatkami, ako sa to deje v iných mestách.
   Rozpočet podporili poslanci: Pavol Alexy, Miloš Andel, René Bílik, Ján Čech, Ľubomír Čech, Milan Čech, Richard Demovič, František Féder, Gabriel Guštafík, Jozef Chynoranský, Elena Jurčíková, Marián Pátek, Juraj Pátek, Tomáš Pitoňák, Adam Solga a Drahomír Šmahovský.
   Rozpočet mesta nepodporili poslanci OZ Srdce Pezinka: Milan Grell, Igor Hianík, Jozef Mikláš, Božena Mizerová, Marián Šípoš, Roman Šmahovský, Kvetoslava Štrbová, Viktória Tahotná a Elena Žárska, ktorí sa zdržali.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: