Kontrola dopadla na jednotku

December 2015 / Prečítané 1530 krát

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ukončil 8.12. hĺbkovú kontrolu hospodárenia mesta.

   Najvyšší kontrolný úrad vykonal v mesiacoch september až december 2015 kontrolu na Mestskom úrade v Pezinku. Kontrola sa zaoberala rozpočtom, čerpaním verejných prostriedkov a použitím majetku mesta v ostatných dvoch rokoch a vyplývala zo strategického plánu NKÚ na roky 2013 – 2015. Konštatovala, že mesto neporušilo v kontrolovanom období žiaden zákon, predpis či nariadenie a verejné finančné prostriedky spravuje v súlade s príslušnými zákonmi. Kontrolou bolo tiež zistené, „že mesto má vytvorený účinný systém kontroly a vytvára vhodné, organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon v zmysle zákona...“ Kontrola preskúmala relevantné doklady, a to rozpočet a jeho programy, záverečný účet, zmluvy, všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia MsZ, finančné a účtovné výkazy, účtovné doklady a ďalšie dokumenty. NKÚ vzal na vedomie aj prijatý etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta a postavenie hlavného kontrolóra.
   Podľa vyjadrenia vedenia mesta je aj táto najvýznamnejšia a najpodrobnejšia kontrola NKÚ a jej pozitívne výsledky dôkazom veľmi dobrej práce vedenia mesta, ekonomického oddelenia a v konečnom dôsledku celého Mestského úradu. Primátor na margo kontroly vyhlásil:
   „Vítam každú nezávislú a vysoko fundovanú kontrolu, pretože jej výsledky nám potvrdzujú nielen úspešné riadenie mesta, ale aj to, že pracujeme s peniazmi občanov zodpovedne a efektívne. Výsledky kontroly sú aj jednoznačnou odpoveďou na anonymné kritické hlasy na diskusných a „fejsbúkových“ fórach, ktoré často dehonestujú výsledky tejto práce.“

 

(r)


Ohodnoťte článok: