Spomíname

November 2015 / Prečítané 956 krát

Dňa 23. 11. 2015 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Rudolf KOPÁL.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 29. 10. 2015 uplynulo 21 rokov,
čo nás tragicky opustil manžel a otec
Jozef OSUSKÝ.
S láskou si naň spomínajú manželka, synovia s nevestami, vnuci, pravnúčatá a ostatná rodina.
Dňa 10. 11. 2015 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia manžela, otca, dedka a pradedka
Miroslava TOTKU.
S láskou spomínajú manželka Etela, dcéra Danka s rodinou, syn Miro s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
 
  Dňa 30. 11. 2015 uplynie rok, čo nás opustila naša drahá
Mária VIRGOVIČOVÁ.
S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
Sviečka v tvojej izbe do tmy ticho svieti, za drahým životom s nami smúti. Dňa 21. 11. sme si pripomenuli nedožité 60. narodeniny
Jarmily WITTGRÚBEROVEJ
- Sulanovej.
S láskou spomína manžel, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 20. 11. 2015 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša mama
Vilma PONIŠTOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry Jana a Mária s rodinami.
Dňa 8. 11. 2015 sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny nášho otca, dedka, svokra, pradedka, krstného otca
Jána ANDELA.
S láskou spomína syn Pavol s rodinou.
 
  Dňa 5. 11. 2015 sme si pripomenuli nedožitých 100 r. našej mamy
Veroniky ČAJKOVIČOVEJ
z Pezinka - Cajle. Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku. Deti Mariana a Michal s rodinami.
Čas plynie, ale smútok zostáva. 26. 11. 2015 budú 3 roky, čo dobojoval svoj boj náš ocko
Ladislav HOTOVÝ
Neprejde deň bez spomienky na teba. S láskou v srdci spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.
 
  Dňa 26. 11. 2015 si pripomenieme 3. výročie od úmrtia nášho milovaného manžela a otca
Ľubomíra ŠIMONOVIČA.
S láskou a úctou spomína manželka Veronika a syn Ľubomír. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba Slnko hriať, ale tí, čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať. Dňa 28. 11. uplynie desať rokov odvtedy, čo nás navždy opustila drahá mama, sestra, svokra a babka
Ľudmila OPAVSKÁ
rod. Frázová
z Viničného. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. So smútkom v srdci spomína dcéra Ľudmila s rodinou.
 
  Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc čo si rád mal. Za všetky tvoje trápenia a bolesti nech ti dá pán Boh večnej milosti. Odišiel si od nás, zostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí ťa radi mali. Dňa 25. 11. 2015 si pripomenieme 1. výročie úmrtia
Jána DOBOŠA
z Grinavy. S láskou spomína manželka Viola a deti Oľga, Peter a Ľubica s rodinami.
Dňa 21. 11. 2015 uplynie 31 rokov, čo nás opustila naša drahá mamička a babička
Mária BENČURIKOVÁ.
Dňa 5. 10. 2015 sme si pripomenuli nedožitých 113 rokov nášho otca a dedka
Jozefa BENČURIKA.
S láskou na nich spomína dcéra a syn s rodinami.
  100 rokov by sa
4. 11. 2015 bol dožil náš láskavý tato,
Ondrej DEJ,
známy pezinský pekár. S láskou a vďakou za všetko, čo pre nás urobil, ako nás vychoval, spomínajú tri dcéry – Danka, Zlatka, Sylvika a nevesta Vierka
s rodinami.
Prešlo už dlhých 20 liet, čo ťa medzi nami niet, nám však zdá sa, drahá dcéra, že odišla si iba včera. Prešlo už 20 smutných liet, však bolesť v našich srdciach neprestala znieť. Prvého decembra 1995 nás pri výkone zamestnania vo veku 21 rokov náhle,
nečakane a navždy opustila naša drahá
Blanka KONÍKOVÁ.
S láskou spomínajú rodičia, sestra Martina s manželom
a deťmi a ostatná rodina.
 
  Dňa 14. 11. 2015 uplynulo 13 rokov od smrti našej drahej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ
rod. Bauerovej.
S láskou na ňu spomína celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Hviezdy prestali pre teba svietiť a slnko hriať. My, čo sme ťa milovali, budeme na teba stále s láskou spomínať. Dňa 27. októbra 2015 uplynulo 9 smutných rokov. čo nás navždy opustil milovaný synček a vnúčik
Jarko HREBÍČEK.
K to ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakuje otec a babka.
 
  Dňa 2. októbra a 27. októbra 2015 sme si pripomenuli narodeniny a úmrtie nášho drahého otca, dedka a prededka
Ernesta VALOVIČA.
S láskou spomínajú deti s rodinami. Tí, čo ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 28. 9. 2015 sme si pripomenuli nedožité 75.
narodeniny nášho otca a dedka
Jozefa KOSTRIANA.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
 
  V októbrový deň anjel sa objavil, ruku mu podal, on ho v bolestiach celého objal. Zavrel oči, lebo sa mu chcelo spať, ani netušil, čo to má znamenať. Do večnosti si odišiel spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa 26. 10. 2015 uplynulo 15 rokov od smrti môjho manžela, otca a dedka
Petra ŠVARCA
z Pezinka. S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, synovia Milan a Pavol s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 12. 11. 2015 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
František ROZPRÝM.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 8. 10. 2015 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý
Daniel BENČAT.
S láskou na neho spomíname, prosíme tiež kto, ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca manželka, synovia, nevesta a vnúčatká.


Ohodnoťte článok: