Teplo domova a rodinná pohoda

November 2015 / Prečítané 754 krát
  Je jeseň a nastal čas, keď v našich domácnostiach kúrime rôznymi tepelnými spotrebičmi. Profesionálni hasiči v Pezinku  odporúčajú všetkým užívateľom tepelných a vykurovacích  telies   prekontrolovať pred vykurovacím obdobím funkčnosť spotrebičov, dymovodov i komínov.
  Požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi  tvoria zhruba 3,2 %  z celkového počtu požiarov za rok spolu s požiarmi, ktoré sú zapríčinené  z  komínov a jedná sa  o podiel cca 5%. V okresoch Pezinok a Senec za rok 2014 z dôvodu nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb  bolo zapríčinených počas vykurovacieho obdobia niekoľko druhov požiarov:
-  úlet iskier z komína - 1 požiar
-  vyhorenie sadzí - 5 požiarov
- technická porucha vykurovacích telies - 3 požiare
- iná porucha vykurovacích telies a dymovodov - 1 požiar. 
  Komíny a dymovody sa udržiavajú v takom technickom stave, aby  pripojením tepelných spotrebičov bola zabezpečená protipožiarna bezpečnosť počas celej ich prevádzky. Komínové teleso musí byť vyhotovené ako viacvrstvové s komínovou vložkou. Pri kontrole je potrebné prezrieť i otvory na kontrolu a čistenie v komíne, ktoré musia byť uzatvárateľné z nehorľavých  stavebných materiálov. Sopúchy, na ktoré nie sú pripojené spotrebiče, musia byť uzatvorené upchávkou z nehorľavého materiálu. Pri spotrebičoch na tuhé palivo je dôležité i umiestnenie lapača iskier  na komínovom telese.
  Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. takto:
- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50kW          - 1x za 4 mesiace
- komíny s vložkou pre spotrebiče  na plynné palivá do 50 kW       - 1x za 12 mesiacov
- komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50kW       - 1x za 6 mesiacov
  Na čistenie  a kontrolu dymovodu, ktorým sa odvádzajú spaliny do ovzdušia , sa vzťahujú primerané opatrenia, ktoré platia pre komíny ( všeobecne ). Pri výstavbe nového komína ako aj pri zapojení nového spotrebiča do komína, kontrolu preskúšania komína, dymovodu  vykoná  kominár- osoba s odbornou spôsobilosťou. Zo strany užívateľa  komínového telesaje ďalej potrebné zabezpečiť jeho pravidelné čistenie a kontrolu. Čistenie a kontrolu komína môže vykonávať osoba, ktorá má na takéto úkony  vyhovujúce nástroje a zariadenia.
  Vypaľovať komín  je možné len výnimočne, túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína  sa oznamuje obci. Pri prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov  sa nesmú v ich tesnej blízkosti  ukladať horľavé látky, ktoré by sa mohli vznietiť a zapríčiniť požiar. Popol  palivového spotrebiča  ukladáme vždy do nádoby, ktorá je nehorľavá. Pri umiestnení spotrebiča na tuhé palivo ako je krb, kachle, sporák si musíme dávať pozor, aby sme mali vždy pred ohniskom nehorľavú podlahu alebo nehorľavú podložku.
  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Pezinku vám praje spokojné prežitie  zimného obdobia  v pohode a v  teple domova . 
 
mjr. Jarmila Baňárová,OR HaZZ v Pezinku 
 

Ohodnoťte článok: