Výsledky jesenného upratovania

November 2015 / Prečítané 691 krát

   V dňoch 15. až 17. októbra sa uskutočnil zber objemného odpadu v Technickom a skladovom areáli MPS na Fajgalskej ceste. Pezinčania vozili odpad zo svojich domácností, tu sa ihneď pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb triedil do kontajnerov alebo na plochu. Veľká časť dovezeného odpadu sa zhodnotila alebo uložila ako inertný odpad a neskončila na skládke v Senci. Z celkového dovezeného množstva 144,55 ton sa odviezlo na zhodnotenie 5,26 t suchého komunálneho odpadu, 16,96 t pneumatík, 2,1 t skla, 1 t kovového odpadu. Na zhodnotenie čakajú ešte vytriedené práčky, chladničky, televízory a drobné domáce spotrebiče, ktoré zatiaľ neprevzala spracovateľská firma. Na skládku inertného odpadu sa odviezlo 94,44 t drobného stavebného odpadu. Biologický odpad (konáre, drevený nábytok) zmluvná firma poštiepkuje na svoje náklady priamo v areáli. Zvyšný odpad, ktorý sa nedal zhodnotiť, sa v množstve 24,79 t odviezol na skládku v Senci.
   Pri jesennom zbere objemného odpadu opäť vyšla v ústrety Mestu firma ecorec Slovensko s. r. o, ktorá poskytla počas zberu kontajnery na suchý komunálny odpad. Prenájom kontajnerov a odber suchého komunálneho odpadu a pneumatík bol pre Mesto bezplatný.

 

OM-OŽP, KS a D


Ohodnoťte článok: