Prísnejšia ochrana majetku mesta

November 2015 / Prečítané 779 krát

   V mesiaci november 2015 sa na pôde Mestského úradu Pezinok uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia mesta Pezinok s riaditeľmi štyroch základných škôl, ktoré pôsobia v našom meste.
   Dôvodom týchto pracovných stretnutí bolo vytvoriť jednotný postup riešenia ochrany majetku (budov, športových zariadení) nachádzajúcich sa v areáloch základných škôl. Nedostatočné zabezpečenie areálov základných škôl na území mesta Pezinok priestorovou ochranou, predovšetkým neuzamykania vstupných brán v nočných hodinách uvedených objektov a neriešená regulácia vstupov na športoviská resp. do areálov škôl osobami v čase mimo vyučovacieho procesu, dávalo priestor pre páchanie rôznej delikvencie. Mestská polícia v minulosti zaznamenala prípady poškodzovania zariadení školy, ako napríklad rozbitie sklenených výplní okien, postriekanie resp. pomaľovanie fasád školy, ale aj krádež vlámaním do školy. Často mestská polícia zasahovala voči osobám, ktoré v areáli školy v neskorých nočných hodinách konzumovali alkohol.
   Riaditelia základných škôl boli informovaní o nedostatočnom zabezpečení ochrany majetku mesta – konkrétne objektov v areáloch ZŠ pred možným poškodením alebo zničením osobami, ktoré sa do uvedeného areálu dostali v ktorýkoľvek deň a hodinu. Areál školy bol de facto nepretržite prístupný verejnosti. Mestská polícia zvýšila v mesiacoch august a september 2015 výkon kontrol možnosti voľného vstupu (kontrolu uzamykania brán) do areálov základných škôl, pričom zistila, že problém s neuzamykaním brán pretrvával na všetkých základných školách.
Na základe zistených skutočností boli prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia, na základe ktorých riaditelia základných škôl zabezpečili, že všetky brány, ktoré umožňujú vstup do areálu základnej školy od 18.00 do 6.00 h budú zamknuté, pričom len dve brány základnej školy Kupeckého a základnej školy Bielenisko zo strany od potoka Saulak; hlavná brána do základnej školy Fándlyho z Fándlyho ulice a hlavná brána z ulice Oriešie základnej školy s materskou škôlkou Orešie môžu byť otvorené, a to len do 22.00 h, z dôvodu športových aktivít v telocvični alebo jazykových kurzov v škole.
   Od 22.00 h do 6.00 h v pracovné dni a od 21.00 do 6.00 h v sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov areál základnej školy nie je verejnosti prístupný a porušenie zákazu vstupu do areálov základných škôl je možné orgánmi polície postihovať v zmysle príslušných platných právnych predpisov.
   Regulatív s uvedením režimu vstupu do areálov základných škôl bude vo forme oznámenia – upozornenia umiestnený na viditeľných miestach – na vstupných bránach škôl.

   Prístup detí a mládeže na ihriská v sobotu a v nedeľu bude zabezpečený od 8.00 do 17.00 h (v zime) a od 8.00 do 20.00 h (v lete) pracovníkom MPS od 1. marca 2016.

 

(MsP)

 


Ohodnoťte článok: