Kto porušil etický kódex?

November 2015 / Prečítané 827 krát

   Zrejme tú dilemu poznáte sami. Niekto o vás verejne či poza chrbát tvrdí veci, ktoré sa nezakladajú na pravde a vy sa rozhodujete, či adekvátne zareagovať alebo veľkoryso nechať vec bez povšimnutia, nemrhať časom ani energiou. U mňa tento raz vyhrala prvá alternatíva. Keď už nič iné, nech Pezinčania aspoň vidia, ako sa veci majú.

   ČO TVRDIA SRDCIARI?
   V aktuálnom vydaní občasníka Srdce Pezinka sa v článku „Tri otázky“ len tak medzi rečou dočítate, že primátor si dal schváliť plat „svojimi poslancami “ vrátane „syna Adama (ktorý týmto hlasovaním porušil etický kódex)“.
   Hoci sa neuvádza, ktoré ustanovenie kódexu som mal hlasovaním porušiť, ide o veľmi tvrdé obvinenie, pod ktoré sa, ako sme si už mohli zvyknúť, nepodpísal nik konkrétny, ale rovno Redakcia Srdca Pezinka. Pýtam sa: je azda nežiaduce, aby čitatelia zistili, kto všetko prispieva do pamfletu Srdce Pezinka, kto chce silou-mocou ovplyvňovať verejnú mienku v našom meste a začali sa pýtať, čo tým vlastne sleduje?
Vari nekritizovali len nedávno podaktorí zo „Srdciarov“ časopis Pezinčan, že niektoré príspevky nie sú podpísané? Ak kritizovali, nemali by sami ísť príkladom a dôsledne sa podpisovať pod články? Vlastným menom, nie skratkami, značkami a pseudonymami. Ale vráťme sa k meritu veci.

   ČO HOVORÍ KÓDEX?
  
Kľúčové v podobných situáciách je ustanovenie čl. III ods. 1 Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok. V ňom sa dočítame, že „konflikt záujmov je situácia, keď z osobných dôvodov alebo z dôvodu súkromného záujmu je alebo mohol byť narušený alebo ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcie a plnenie úloh voleného predstaviteľa.“ Súkromný záujem podľa tohto ustanovenia „ zahŕňa možnú výhodu pre voleného predstaviteľa, jeho rodinu, priateľov, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými má volený predstaviteľ súkromné, obchodné alebo politické vzťahy.“
   Prevedené do zrozumiteľnejšieho jazyka: konflikt záujmov nastane, ak uprednostníte súkromný záujem pred verejným a chcete „prihrať“ sebe, rodine, priateľom, obchodným partnerom alebo politickým súkmeňovcom nejakú tú výhodu. Aj podľa ďalších ustanovení kódexu (napr. čl. I ods. 5) je takéto zvýhodňovanie s cieľom získať priamy alebo nepriamy osobný prospech neprípustné.

   AKÁ JE REALITA?
  
Plat ako odmenu za vykonanú prácu nemožno považovať za výhodu. A je jedno, či hlasujete o plate pre svojho otca, deda, tetu, bratranca alebo kamaráta. O výhodu nejde! A prípadné zvýhodňovanie? Pýtam sa, koho pred kým?
   Sotva tu teda môže ísť o porušovanie platného etického kódexu, ale kuriózne je, že ak by platila „logika“, ktorú nám tu ktosi nepriamo podsúva, potom by za plat primátora – jedno v akej výške by bol navrhnutý, lebo podľa tejto prekrútenej „logiky“ by bol vždy výhodou a jeho určenie formou zvýhodňovania - nemohla hlasovať drvivá väčšina poslancov MsZ v Pezinku, keďže majú alebo mali, niektorých Srdciarov nevynímajúc, s primátorom väčšinou priateľské vzťahy. Absurdné, však?

   PREČO?
   Možných odpovedí, prečo si Srdciari museli len tak medzi rečou „kopnúť“ a obviniť ma z porušenia etického kódexu, je viac a nemá zmysel venovať sa každej zvlášť. Napokon, čosi podobné na internete predviedol aj im spriaznený „aktivista“ Mizerák.
   Podľa môjho názoru totiž ide primárne o ďalší nevyberaný osobný útok, ktorých je pamflet Srdce Pezinka od svojho vzniku plný. A je potom už jedno, či sa zakladajú na pravde, polopravde alebo na vyloženej lži. Napokon, nie nadarmo sa hovorí, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou.

   ČEREŠNIČKA NA TORTE
  
Na septembrovom zasadnutí MsZ sa v programe ako bod 33.08 písm. b) skrýval návrh, v zmysle ktorého chcela firma VPS, ktorej konateľom je Milan Pavelka, zakladajúci člen OZ Srdce Pezinka, odkúpiť pozemok v lokalite Narpochy za navrhovanú cenu 1,5 €/m2 . Nie, nie je to preklep: navrhovaná cena bola naozaj 1,5 €/m2. Overiť si to môžete v zápisnici z MsZ.
   Za návrh boli napokon iba šiesti poslanci. Aké to prekvapenie, že všetci sa hlásia k Srdcu Pezinka! Podľa výsledkov hlasovania zverejnených na pezinok.sk menovite: M. Grell, B. Mizerová, R. Šmahovský, K. Štrbová, V. Tahotná, E. Žárska.
   Priamo na zasadnutí som predtým Splnomocnenkyni pre etiku (nebola prítomná osobne) adresoval otázku, či jej niektorý z poslancov v zmysle etického kódexu oznámil reálny alebo možný konflikt záujmov, keďže podľa môjho názoru vzniklo prinajmenšom nebezpečenstvo, že by mohol hroziť konflikt záujmov. Nikoho som neobviňoval ani neosočoval (a nerobím to ani teraz), len som sa pýtal. Mali ste však počuť ten šum a ruch v poslaneckých laviciach okupovaných „Srdciarmi“!
   Ak by niekto náhodou chcel upodozrievať ostatných poslancov MsZ, mimo spomínanej šestice, že pozemok Pavelkovej firme nepredali práve preto, že ide o Srdciara - zakladateľa, tak narazí na skutočnosť, že poslanci v inom prípade (bod programu 33.08 písm. a) predaj iného pozemku firme VPS schválili, no za úplne inú cenu. Nie za 1,5 €/m2.
   Nuž, o tomto všetkom sa inde asi nedočítate a minimálne preto malo zmysel napísať tieto riadky. Všetky vyššie uvedené fakty si môžete ľahko overiť a názor si potom určite utvoríte sami.

 

Adam Solga, poslanec MsZ