Mestský podnik služieb prehral súd so zamestnancom

November 2015 / Prečítané 891 krát

   Dňa 16. 10. 2015 bol Mestu Pezinok doručený rozsudok Krajského súdu v Bratislave v právnej veci navrhovateľa Ľuboš Hidaši proti odporcovi Mestský podnik služieb, p. o. (ďalej len „MPS, p. o.“) o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou a náhradu mzdy. Uvedeným rozsudkom súd určil, že výpoveď daná odporcom navrhovateľovi je neplatná, pracovný pomer medzi navrhovateľom a odporcom naďalej trvá a MPS, p. o. je zároveň povinný zaplatiť navrhovateľovi náhradu mzdy za celé obdobie.
   Celá kauza sa začala ešte v roku 2010, kedy došlo k zmene vedenia MPS, p. o. (pôvodný riaditeľ bol odvolaný). V súvislosti s tým bola v MPS, p. o. vykonaná hĺbková kontrola, ktorá odhalila nedostatky v uzavretých pracovných vzťahoch – pracovné zmluvy na vedúce pracovné miesta boli uzavreté bez zákonom stanoveného predchádzajúceho výberového konania, a teda boli v rozpore s platnou legislatívou. Uvedený stav bol operatívne riešený. MPS, p. o. vyhlásil výberové konania na vedúce miesta a s „vedúcimi“, ktorí vykonávali svoje funkcie v rozpore so zákonom sa dohodol na „legalizácii“ ich právnych pomerov. Zamestnávateľ sa postupne dohodol so všetkými, okrem p. Ľ. Hidašiho, ktorý trval na výkone svojej vedúcej funkcie.
   Za účelom vyriešenia protiprávneho stavu bola p. Hidašimu práca prideľovaná „príkazmi riaditeľa“, ale keďže nesúhlasil s novou pracovnou zmluvou a náplňou, podľa ktorej mal vykonávať prácu na pozícii plavčíka, zamestnávateľ mu doručil výpoveď z pracovného pomeru.
   Nakoľko Ľ. Hidaši odmietol akceptovať ukončenie pracovného pomeru, obrátil sa so svojou požiadavkou na Okresný súd, ktorý jeho nároky uznal (v duchu ustanovenia Zákonníka práce, že neplatnosť právneho úkonu nemôže byť na ujmu zamestnanca). Následne na základe odvolania MPS, p. o. voči tomuto rozhodnutiu odvolací súd určil, že uzatvorená pracovná zmluva je v rozpore so zákonom a podľa Občianskeho zákonníka je takýto právny úkon absolútne neplatný, na čo musí súd prihliadať. Odvolací súd preto rozsudok Okresného súdu zrušil a vec mu vrátil na nové konanie.
  Súdy nakoniec skonštatovali, že medzi Ľ. Hidašim a MPS, p. o., príkazom riaditeľa (na výkon funkcie plavčíka) pracovný pomer vznikol, a to aj bez uzavretia písomnej pracovnej zmluvy, len samotným prideľovaním a plnením pracovných úloh, tzv. konkludentne (mlčky), a teda jeho pracovný pomer naďalej trvá.
   Napriek tomu, že MPS, p. o. i Mesto Pezinok rešpektujú výsledok súdneho konania, považujeme za nutné poukázať na skutočnosť, že p. Hidaši so zaradením na pracovnú pozíciu plavčík nesúhlasil po celú dobu, a to nielen pred začatím súdneho konania, ale aj počas jeho trvania a dokonca aj po jeho skončení, čím prejav vôle smerujúci k uzavretiu tzv. konkludentnej pracovnej zmluvy z jeho strany absolútne chýba.
   Zároveň je zarážajúca i skutočnosť, že súdy odmietli návrh MPS, p. o. na skúmanie majetkových pomerov p. Ľ. Hidašiho a nevyužili svoje právo znížiť jeho mzdové nároky len na obdobie nepresahujúce 12 mesiacov (hoci v priebehu súdneho konania bol preukázateľne zamestnaný a poberal mzdu). Napriek uvedenému mu priznali náhradu mzdy za takmer 5 rokov, pričom toto všetko prebehlo na neverejnom pojednávaní.

   Na záver uvádzame, že zamestnávateľ MPS, p. o. p. Ľ. Hidašimu v zmysle právoplatného rozsudku vyplatil všetky mzdové nároky a vyzval ho k nástupu do práce tak, ako to určili súdy (na pracovnú pozíciu plavčíka). Na spoločnom stretnutí Ľ. Hidaši opätovne oznámil, že nikdy nepodpísal pracovnú zmluvu na plavčíka, nesúhlasí s takýmto pracovným zaradením a navrhol skončenie pracovného pomeru na miesto vedúceho a to napriek tomu, že mu súd priamo funkciu plavčíka v rozsudku určil! Na základe uvedeného bol dňa 2. 11. 2015 na jeho žiadosť vzájomnou dohodou jeho pracovný pomer ukončený.
   Hoci ide o konečný rozsudok súdu, proti ktorému nie je možné podať odvolanie, vzhľadom na uvedené fakty využije MPS, p. o. všetky dostupné právne prostriedky na to, aby súd vec opätovne posúdil a dospel k záveru, ktorý bude vzhľadom na špecifiká prípadu pre MPS, p. o. primeranejší a prijateľnejší.

 

Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ,  Martina Sedláčková, právnička MsÚ

 


Ohodnoťte článok: