Mesto Pezinok vyhlasuj výberové konaie

November 2015 / Prečítané 737 krát

MESTO PEZINOK

vyhlasuje,
VÝBEROVÉ KONANIE

(v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme)
na obsadenie miesta
vedúci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti Mestského úradu v Pezinku,
s týmito predpokladmi a požiadavkami:

I. zamestnávateľ: Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok
II. funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti Mestského úradu v Pezinku
III. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa sociálneho, resp. pedagogického smeru, prax v predmetnej agende minimálne 5 rokov
IV. iné kritériá a požiadavky: orientácia v problematike kompetencií samosprávy v oblasti sociálnej starostlivosti a školstva, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, asertivita, znalosť práce s PC, vodičský preukaz skupiny B
V. požadované doklady: žiadosť, životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 7. 12. 2015 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: „VK – vedúci OŠaSS “

   Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa 16. 12. 2015 v čase od 9.00 hod.
   Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky (033/ 6901 110) Mgr. Miroslav Šebesta – prednosta MsÚ.


Ohodnoťte článok: