Spomíname

Október 2015 / Prečítané 1870 krát

Dňa 29. októbra 2015 uplynulo 6 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý otec
Eduard BENČÚRIK
z Pezinka. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína dcéra Gita a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 11. 10. 2015 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila naša mama, svokra, babka a prababka
Júlia HORVÁTHOVÁ
z Pezinka. S láskou spomíname. Smútiaca rodina.
Dňa 30. 8. 2015 by sa bol dožil náš drahý brat
Jozef HERÁK
60 rokov. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Zdenka a Stano s rodinou.
 
  So slzami v očiach a smútkom v srdci si 2. 11. 2015 pripomenieme 15. výročie tragickej smrti milovaného 26-ročného
Martina SVETLÁKA.
S bôľom spomínajú brat s rodinou, manželka, dcéra Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 3. 10. 2015 sme si pripomenuli 10. výročie smrti
Milana SVETLÁKA.
S láskou spomínajú syn Milan, nevesty Valika a Andrejka, vnuci Andrejko, Paťko, Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 14. 11. 2015 si pripomenieme nedožité 70. narodeniny nášho brata
Jána NOSKOVIČA
z Grinavy. S láskou v srdci spomínajú súrodenci a ostatná rodina.
Dňa 29. 10. 2015 si pripomíname 45. výročie úmrtia nášho drahého otca, starého a prastarého otca
Samuela ZBUDILU.
S láskou a úctou spomínajú synovia Juraj a Dušan s rodinami.
 
  Dňa 13. 10. 2015 uplynul rok,
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Ivan JAVORINSKÝ.
Spomíname.
O krásnu hviezdičku bohatšie je nebo, už len v našich srdciach môžeme byť s tebou. Sviečka v tvojej izbe do tmy ticho svieti, za drahým životom s nami stále smúti. Dňa 25. 9. sme spomínali nedožité 48. narodeniny
Ing. Ingrid MRVOVEJ
rod. Garajovej.
S láskou spomína smútiaca rodina.
 
  Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. Tak ako voda tokom plynie, krásna spomienka na teba nikdy nepominie. Dňa 15. novembra 2015 si pripomenieme nedožitých 45 rokov našej milovanej
Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.
Kto ju poznal, nevie na ňu zabudnúť. S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Dňa 10. 11 si pripomíname smutné druhé výročie úmrtia našej drahej manželky, mamy, babky a prababky
Blaženy KABÁTOVEJ
z Pezinka S tebou odišlo teplo domova, zostali sme v spomienkach na teba sami. S láskou a úctou na teba spomínajú manžel, dcéry Jarka, Blaženka a Vierka a celá rodina.
 
  Dňa 8. 10. 2015 sme si pripomenuli nedožitých 74 rokov nášho drahého
Gustáva ŠIPOŠA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, dcéry s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 18. 10. 2015 sme si pripomenuli 3. výročie od úmrtia nášho milovaného manžela, otca a dedka
Ing. Františka KOSTKU.
So spomienkou a bolesťou v srdci spomína manželka Emília, dcéra Martina, vnúčikovia Liam a Laird. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Kto v srdci žije nezomiera! Dňa 22. 10. 2015 uplynulo 8 rokov, čo nás opustila naša drahá mama
Mária NEYOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím, tichú spomienku. Spomínajú dcéra Terka s Jozefom.
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Dňa 21. 10. 2015 sme si pripomenuli nedožitých 60 rokov nášho drahého brata
Karola TAHOTNÉHO.
S láskou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú sestra a brat s rodinami.
 
  Dňa 30. 9. 2015 by sa dožila 60 rokov naša drahá mama
Alžbeta LUKAČOVIČOVÁ
a zároveň 21. 11. si pripomenieme 20. výročie jej úmrtia. S úctou a láskou spomínajú manžel a deti s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej prosím, tichú spomienku.
Unavený a ubolený tíško zaspal, opustil všetkých aj keď nás miloval. Kniha života sa ti zatvorila na 68. strane a my s bolesťou v srdci stále spomíname. Tvoja láska a dobrota, ktorú si nám dával, zostáva stále v nás. 26. 10. 2015 bude 7 rokov, čo nás opustil manžel, otec, dedko
Štefan ADLER.
Občas sa zhora na nás pozri, my sme tu, tvoji miluijúci. S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Štefan, dcéra Eva s rodinami.
 
  11. novembra uplynie 60 rokov od smrti nášho otca
Petra GUŠTAFÍKA.
S láskou a úctou na neho spomínajú dcéra Cecília s rodinou a synovia Peter, Pavel, Ján a Gabriel s rodinami.
Dňa 22. 10. 2015 uplynie 9 rokov,
čo nás navždy opustil náš otec, svokor a dedko
MILAN CIBULKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Dcéra s rodinou.
 
  Dňa 6. 11. 2015 uplynie 11 rokov,
čo nás navždy opustil náš otec, svokor a dedko
Pavel BUBENÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Synovia s rodinami.
S bolesťou v srdci sme si dňa 9. 10. 2015 pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka
Madlena HANUSKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú sestry Viera, Mária s rodinou, synovia Peter, Eduard, Miroslav a vnučka Madlenka. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 8. 10. 2015, sme si pripomenuli 4. výročie, čo nám odišla naša mamina, babička
Vierka BUBENKOVÁ
rod. Haraslínová.
S úctou a s láskou spomínajú dcéry Marcela, Renáta a syn Ladislav s rodinami. Ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 27. 9. 2015 sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia nášho drahého otecka a dedka
Ladislava SCHVARCA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéra a syn s rodinami.
 
  Dňa 29. X. 2015 si pripomenieme 5. výročie úmrtia
Vojtecha ONDROVIČA.
S láskou spomínajú manželka, deti, nevesta a vnúčatká Emka a Ninka.
Dňa 31. X. 2015 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel
František NAGY.
S láskou a vďakou spomína manželka Štefánia a ostatná rodina. Venujte mu prosím s nami tichú spomienku.
 


Ohodnoťte článok: