V Pezinku sa vzdeláva 5-tisíc žiakov

Október 2015 / Prečítané 1082 krát

   V školskom roku 2015/2016 zabezpečujú v Pezinku vzdelávanie detí a mládeže štyria zriaďovatelia, ktorých školy a školské zariadenia sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, mládeže, vzdelávania a športu SR.
Najviac škôl a školských zariadení patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok:
- 7 materských škôl so 4 elokovanými pracoviskami navštevuje 861 detí
- 4 základné školy navštevuje 2 124 žiakov
- ZUŠ navštevuje spolu 580 študentov
- CVČ navštevuje spolu 381 frekventantov
Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 3 škôl v Pezinku:
- Gymnázium navštevuje 365 študentov
- Obchodnú akadémiu navštevuje 216 študentov
- Strednú odbornú školu navštevuje 104 študentov
Cirkevní zriaďovatelia zriadili v Pezinku:
- Cirkevnú materskú školu navštevuje 24 detí
- elokované pracovisko Cirkevnej základnej školy navštevuje 166 detí
Okresný úrad v Bratislave je zriaďovateľom Spojenej školy, na ktorej v ŠMŠ, ŠZŠ a Praktickej škole študuje spolu 144 žiakov.
Spolu sa vzdeláva v pezinských školách 4 965 žiakov.
Pri výpočte študujúcich nemôžeme zabudnúť ani na 138 frekventantov Akadémie tretieho veku, ktorá pod záštitou Mesta Pezinok ponúkla v zimnom semestri 2015/2016 občanom v zrelom veku rozšíriť si vedomosti v šiestich odboroch.

 

Školský úrad Pezinok