Žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre osobu ZŤP

Október 2015 / Prečítané 1229 krát

   Žiadateľ musí vyplniť žiadosť, ktorá je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu, na oddelení životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy alebo si ju môže stiahnuť zo stránky Mesta. Následne ju spolu s povinnými prílohami doručí na mestský úrad. Základnou podmienkou, ktorú musí spĺňať, je posudok úradu práce, ktorý potvrdzuje odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a trvalý pobyt v lokalite, kde žiada o vyhradenie parkovacieho miesta. Ďalej musí žiadateľ predložiť preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím a situačný náčrt prípadného umiestnenia vyhradeného parkovacieho státia. K žiadosti sa predkladá aj osvedčenie o evidencii motorového vozidla, ktorého vlastníkom je žiadateľ, prípadne osoba žijúca v spoločnej domácnosti s ním. Prílohou žiadosti je aj čestné prehlásenie, že motorové vozidlo neslúži na podnikateľské účely a že žiadateľ ani osoby bývajúce v spoločnej domácnosti nevlastnia v lokalite garáž.
   Za rovnakých podmienok o vyhradenie parkovacieho miesta žiadajú aj príbuzní zdravotne ťažko postihnutých detí.

 

Ing. Miloš Bačák

 


Ohodnoťte článok: