Zúčtovanie dotácií za rok 2015

Október 2015 / Prečítané 1254 krát

   Mesto Pezinok každoročne rozdeľuje z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 4/2013 účelové finančné prostriedky pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu.
   Poskytnuté dotácie v roku 2015 podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom Mesta Pezinok za rok 2015. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia je v zmysle tohto nariadenia povinný vykonať zúčtovanie dotácie v súlade so žiadosťou o poskytnutie dotácie a podľa podmienok uvedených v zmluve, a to písomne na predpísanom tlačive do 15. 1. 2016. Tlačivo na vyúčtovanie dotácie nájdete na stránke Mesta Pezinok „ Žiadosti a tlačivá “ – „ Vyúčtovanie poskytnutej dotácie za rok .....“.
   K zúčtovaniu je potrebné priložiť kópie účtovných dokladov:
- kópia bankového výpisu, ktorá dokumentuje použitie poskytnutej dotácie
- kópia faktúry
- kópia výdavkového pokladničného dokladu
- kópia príjmového pokladničného dokladu
- kópia dokladu z registračnej pokladnice v prípade platby, resp. nákupu v hotovosti
K zúčtovaniu dotácií, ktoré boli poskytnuté na projekty, je potrebné priložiť stručnú informáciu o realizácií projektu s fotodokumentáciou a propagačnými materiálmi – pozvánky, programy, výstrižky z tlače a pod.
   Žiadateľ je povinný spolupodieľať sa na financovaní projektu, resp. svojej činnosti minimálne 10% t.j. podpora mesta nesmie presahovať 90% celkových finančných nákladov projektu, resp. činnosti. Spoluúčasť dokladuje žiadateľ vo vyúčtovaní dotácie.
So zúčtovaním dotácií, ktoré boli poskytnuté na projekty, netreba čakať do konca roka.
   Môžete ich zúčtovať priebežne po realizácií projektu.
   Nedodanie vyúčtovania, resp. oneskorene dodané vyúčtovanie, alebo oneskorené dodatočné opravné vyúčtovanie je dôvodom vyrubenia sankcií v zmysle § 7 VZN č. 4/2013.
Nedodanie vyúčtovania v stanovenom termíne je dôvodom na vylúčenie subjektu z procesu prideľovania financií na nasledujúci rok. Zmeškané lehoty nemožno odpustiť. Takémuto subjektu v nasledujúcom roku nesmú byť pridelené žiadne financie z rozpočtu mesta podľa tohto VZN

 

 (MsÚ)


Ohodnoťte článok: