Finančné dotácie Mesta Pezinok na rok 2016

Október 2015 / Prečítané 1286 krát

   Žiadatelia o poskytnutie účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2016 môžu svoje žiadosti o poskytnutie dotácie podávať najneskôr do 30. novembra 2015 v zmysle VZN č. 4/2013 – je zverejnené na www.pezinok.sk). Rozhoduje dátum pečiatky podateľne MsÚ Pezinok.
   O poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 4/2013 môže požiadať len fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na území Mesta Pezinok, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území Mesta Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom Mesta Pezinok.
   Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné podať na predpísanom tlačive „Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok ..... “
Pri žiadostiach o dotáciu pre oblasť športu pre športové kluby je potrebné k „ Žiadosti “ priložiť prílohu č. 2 „ Tabuľka členov “ a prílohu č. 3 „ Zoznam členov “ (VZN č. 4/2013).

   K žiadosti o dotáciu je potrebné priložiť kópie:
1. Doklad o pridelení IČO
2. Potvrdenie banky o vedení účtu, že majiteľom je žiadateľ alebo kópiu zmluvy o zriadení účtu v bankovej inštitúcii
3. Stanovy
4. Doklad o štatutárnych zástupcoch žiadateľa
5. U platiteľa DPH doklad o pridelení DIČ
Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt, resp. pre každú činnosť osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane všetkých požadovaných príloh. Tieto tlačivá sú k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné námestie č. 7 a na stránke www.pezinok.sk – Žiadosti a tlačivá.
Žiadosť je potrebné zaslať, resp. odovzdať na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa.

Informácie:
Anna Stašová, oddelenie ekonomiky a miestnych daní, MsÚ Pezinok, tel. č. 033/6901631, anna.stasova@msupezinok.sk

 


Ohodnoťte článok: