Výberové konanie

Október 2015 / Prečítané 434 krát

Mestský podnik služieb
príspevková organizácia Mesta Pezinok
Trnavská 10, 902 01 Pezinok

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme
na obsadenie miesta
vedúceho Strediska správy športových zariadení
s týmito predpokladmi a požiadavkami:

I. zamestnávateľ: Mestský podnik služieb, p.o., Pezinok
II. funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci Strediska správy športových zariadení
III. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
IV. iné kritériá a požiadavky: znalosť príslušnej legislatívy (najmä zákon č. 311/2001 Z.z., zákon č. 552/2003 Z.z., zákon č. 553/2003 Z.z., zákon č. 355/2007 Z.z. + vyhláška č. 554/2007 Z.z. a vyhláška č. 308/2012 Z.z.), skúsenosti s prácou s ľuďmi, bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti
V. požadované doklady: životopis, overená fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou, elektronicky na email: info@plavaren-pk. sk, alebo prineste osobne do 12. 11. 2015 na adresu: Mestský podnik služieb, p.o., Trnavská 10, 902 01 Pezinok, s uvedením hesla: „VK-VSSŠZ“

   Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke alebo dátum osobného podania žiadosti na uvedenej adrese. Na oneskorene podané žiadosti sa nebude prihliadať.
Ak uchádzač podal žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný žiadosť s dokladmi doručiť na uvedenej adrese aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu ešte pred jeho začiatkom.
Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove Mestského podniku služieb, Trnavská 10, 902 01 Pezinok, dňa 2.12.2015 o 8.30 h.


Ohodnoťte článok: