Mesto Pezinok vyhlasuje verejnú súťaž

Október 2015 / Prečítané 442 krát

A. PREDMET SÚŤAŽE

- Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom území Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, rodinný dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19, vo vlastníctve Mesta Pezinok.

- Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne 60 000,00 EUR.
- Predmetné pozemky sú v zmysle cieľov a zámerov územného plánovania mesta Pezinok zaradené medzi plochy polyfunkčnosti, komerčnej vybavenosti a podnikateľských aktivít. Časť pozemku pac.č. 2863/1 sa nachádza v ochrannom pásme železničnej trate.
- Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné zaslať najneskôr do 30. 10. 2015 do 15.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu, na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „OVS - predaj pozemku parcela č. 2861/3, 2862/2, 2862/3, 2864, 2863/1 a stavba súp. č. 1647 NEOTVÁRAŤ!“
 

v Pezinku, dňa 17. 9. 2015
Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok
Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku


Ohodnoťte článok: