Dotácie Bratislavského samosprávneho kraja

Október 2015 / Prečítané 1221 krát

   V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 6 / 2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja je možné podať Žiadosť o poskytnutie dotácie v sume nad 2 500 EUR najneskôr do 15. novembra rozpočtového roka, ktorý predchádza rozpočtovému roku, na ktorý sa dotácia požaduje. Žiadateľom môžu byť obce, mestá, mestské časti, právnické osoby so sídlom na území BSK (napr. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, registrované cirkvi, obchodné spoločnosti), fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území BSK.
   Dotáciu je možné poskytnúť len na podporu všeobecne prospešných služieb, rozvoj cestovného ruchu, poskytovanie sociálnych služieb v regióne BSK, organizovanie vzdelávacích aktivít, kultúrnych, športových podujatí alebo účasti na nich v Slovenskej republike a v zahraničí. Taktiež je dotáciu možné použiť na financovanie spoločných úloh kraja a obce v záujme rozvoja územia BSK.

 

Viac informácií na:http://www.bratislavskykraj.sk/dotacie.aspx