Spomíname

September 2015 / Prečítané 1124 krát

Dňa 16. 8. uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička a babička
Margita HUBRICHOVÁ
a 12. 9. uplynulo 14 rokov od úmrtia nášho drahého otca a dedka
Alfréda HUBRICHA.
S úctou a láskou na nich spomínajú deti s rodinami. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým priateľom a známym.
  Dňa 20. 8. 2015 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil môj drahý syn
Dušan KRAUS.
S láskou naňho spomína mama a traja bratia.
Dňa 12. 9. 2015 sme si pripomenuli 4 roky, čo nás navždy opustil manžel
Anton HANUSEK.
S láskou na neho spomína manželka, sestra s rodinami. Priatelia a známi, kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 4. 10. 2015 si pripomenieme 2. výročie úmrtia manžela, otca a dedka
Ing. Imricha MAŽÁRA.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, zostáva v nás. Dňa 5. 9. 2015 sme si pripomenuli 7. výročie úmrtia nášho milovaného ocka, deduška a pradeduška
Rafka BALÁŽA
a 6. 9. sme si pripomenuli 33. výročie úmrtia našej milovanej sestry, maminky a babinky
Alenky FRIMMEROVEJ,
rod. Balážovej.
Kto vás poznal spomenie si, kto vás mal rád, nezabudol. S láskou spomíname a za tichú spomienku ďakujeme. Smútiaca rodina.
  Dňa 1. 9. uplynulo 18 rokov čo nás opustil náš drahý
František ŠTEFEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S úctou spomína Elena s rodinou.
Dňa 21. septembra 2015 si pripomenieme nedožité 70. narodeniny našej drahej
Ľudmily TÁBOROVEJ.
S úctou a láskou spomínajú sestra Marika s Jozefom a synovia Vladimír, Peter a Jozef s rodinou Jankou a Dodkom.
 
  Dňa 13. 9. 2015 uplynulo 9 rokov, čo nás opustila naša milovaná manželka, mamička a babička
Viktória KRUPOVÁ.
S láskou v srdci spomína manžel Juraj, dcérky Jarka a Janka s deťmi.
Dňa 15. 8. 2015 sme si pripomenuli 20. výročie od úmrtia nášho drahého manžela a otca
Milana HANČÍKA.
S láskou naňho spomína manželka a synovia s rodinami.
 
  Ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je to bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Dňa 21. 8. 2015 sme si pripomenuli 2. výročie, čo nás navždy opustila naša mamička, babička,
dcéra, sestra
Alena BELANOVÁ
rod. Hranická.
S láskou a so smútkom v srdci spomínajú dcéry Erika a Alena s rodinami, syn Marek, mamička Rozália a ostatná smútiaca rodina.
Už nie je, už nedýcha, smúť za ním, pieseň, pieseň smúť, riekou hudby pláva do ticha, je to dlhá, je to dlhá púť...
6. septembra uplynuli 4 roky, čo od nás odišiel nami milovaný
Karol NOSKOVIČ
z Viničného. S úctou a láskou
naňho spomínajú manželka, dcéry, vnúčatá a sestra s rodinou.
Vy, ktorí ste ho poznali a mali radi, spomeňte si tiež.
 
  Dňa 6. 10. 2015 si pripomenieme 15. výročie čo nás navždy opustila naša milovaná mamička, babička
Mária SLAMKOVÁ
rod. Siarska.
S úctou a s láskou spomínajú synovia Martin a Juraj, dcéry Mariana a Pavlína, manžel Pavol a ostatná rodina.
Dňa 27. 7. 2015 sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny nášho otca
Milana MATISA.
S láskou spomínajú syn a dcéra s rodinami. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým priateľom a známym.
 
  Dňa 12. 10. si pripomenieme nedožité 90. narodeniny nášho otca, dedka
Milana HRANICKÉHO.
S láskou a úctou spomína dcéra s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Dňa 4. 9. 2015 sme si pripomenuli 5. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
Viliam FRIČ
manžel, otec, dedko a pradedko. S láskou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
 
  Ty spíš, my žijeme. Ty čakáš, my prídeme. 24. septembra 2015 uplynie 7 rokov, čo zomrel náš drahý
Emil FISCHER.
Za tichú spomienku ďakuje manželka, deti, vnúčatá.
Stále je ťažko a smutko všetkým nám. Nič nie je také, aké bolo predtým. Všade okolo chýba aj po rokoch tvoj hlas. Dňa 21. 9. si pripomenieme nedožitých 74 rokov a 28. 6. uplynuli 2 roky, čo nás opustila naša milovaná
Anna ČAJKOVIČOVÁ
(Prizbulová).
S láskou na ňu spomína a za tichú spomienku ostatných ďakuje celá rodina.
 
  S bolesťou v srdci si dňa 20. 9. 2015 pripomenieme 2. výročie, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Eugen BAČÍK.
S láskou spomína manželka Jožka a jeho najbližší, kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
O krásnu hviezdičku bohatšie je nebo, už len v našich srdciach môžeme byť s tebou. Sviečka v tvojej izbe do tmy ticho svieti, za drahým životom s nami s tále smúti. Dňa 14. 9. uplynulo 9 rokov, čo od nás odišla naša milovaná
Veronika KOUKOLOVÁ.
S láskou spomína smútiaca rodina.
 


Ohodnoťte článok: