Spomíname

August 2015 / Prečítané 1225 krát

Dňa 15. 7. uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustil vo veku 79 rokov náš drahý otec, svokor a dedko
MUDr. Vlastimil MAREŠ.
S láskou, vďakou a úctou spomína syn Vlastimil s rodinou. Venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 4. augusta by sa bol dožil 70 rokov
Ing. Stanislav ILAVSKÝ,
ktorý nás opustil pred 15 rokmi vo veku nedožiých 55 rokov. S láskou a úctou na neho spomína manželka Vilma a syn Juraj s manželkou a vnúčatá.
V tomto období si pripomíname 35. výročie od úmrtia
Karola ŠEFČÍKA,
bývalého hráča, trénera a nestora pezinského futbalu a zároveň 30. výročie úmrtia jeho manželky
Júlie ŠEFČÍKOVEJ.
Spomínajú dcéra Elena a vnuk Karol. Kto ste ich poznali, venujte im, prosíme, tichú spomienku.
  Dňa 18. 8. 2015 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša milá mamička
Emília SEDLIAKOVÁ,
rod. Noskovičová.
S láskou a smútkom v srdci spomínajú manžel a deti s rodinami.
Odišiel si od nás ako tichý sen, nepovedal si zbohom, už neprídem. Keby sa tak dal vrátiť čas, vidieť tvoje oči a počuť tvoj hlas. Už len kytičku kvetov na hrob dáme, zažneme sviecu a tíško spomíname. 28. 8. 2015 si pripomenieme 4 roky, čo nás navždy opustil syn a brat
Martin GALAMBOŠ.
22. 9. 2015 si pripomenieme nedožitých 52 rokov. S láskou spomína mama, brat Štefan, sestra Eva s rodinami.
 
  Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Dňa 19. 8. 2015 uplynulo 11 rokov, čo nás opustila
Boženka KANKOVÁ.
Spomína dcéra a celá rodina.
Dňa 19. 8. 2015 sme si pripomenuli nedižité 60. narodeniny nášho drahého manžela a otca
Jozefa KUJANA.
S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia a ostatná smútiaca rodina.
 
  Zavrel oči, srdce prestalo biť, musel zomrieť, aj keď veľmi chcel žiť. Dňa 3. 9. 2015 si pripomenieme nedožité 60. narodeniny
Jána HLAVANDU.
S láskou a vďakou spomína manželka a synovia s rodinami.
Dňa 27. 8. 2015 si pripomenieme 4. výročie úmrtia nášho manžela,
otca a dedka
Jána JANUŠA
z Pezinka. S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami.
 
  Tak tíško odišla duša tvoja, nestihol si povedať ani zbohom, rodina moja. Jediná nádej našu bolesť hojí, že pán Boh nás znovu spojí. Dňa 15. 8. 2015 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko
Milan HANČÍK.
Zároveň si pripomíname jeho nedožité 80. narodeniny. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomína manželka a synovia s rodinami.
Dňa 13. 9. 2015 si pripomenieme 3. výročie, čo nás navždy opustila milovaná mamička, babička a prababička
Pavlína KOVAČOVSKÁ.
S úctou, láskou a smútkom v srdci spomínajú dcéry Ružena a Jozefína s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Stále je ťažko a smutko všetkým nám. Nič nie je také, aké bolo predtým. Všade okolo chýba aj po roku tvoj hlas. Mal si rád život, my teba a ty nás. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojim tokom plynie, krásna spomienka na teba nikdy nepominie. Dňa 12. 8. 2015 uplynul smutný rok, kedy nás navždy tragicky opustil náš syn, brat a krstný otec
Ľuboš BAROK
z Grinavy. S láskou na neho spomína a za tichú spomienku ostatných ďakuje celá rodina.
Dňa 20. 8. 2015 sme si pripomenuli 3. výročie od úmrtia
Narcissy ČECHOVEJ
z Pezinka. S láskou spomínajú druh Ondrej a syn Ľubomír s rodinou a pravnúčatá.
 
  Dňa 29. 8. 2015 uplynie 8 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Stanislav  OBORIL.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a ostatná rodina.
Dňa 12. 8. 2015 sme si pripomenuli 3. výročie od úmrtia nášho
drahého manžela, otca a dedka
Júliusa CICHÉHO.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Rodina Cichá.
 
S bolesťou v srdci si pripomíname 15 rokov od úmrtia našich rodičov dňa 7. 8.
Ľudovíta HORVÁTHA
a dňa 7. 9.
Pavlíny HORVÁTHOVEJ rod. Daitovej.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku. Deti a zať s rodinami.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť. Dňa 22. 8. 2015 uplynulo 5 rokov, čo nás opustil manžel, otec a dedko
Vladimír KLAMO.
S láskou v srdci spomína manželka a synovia s rodinami.
 
  Ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je to bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Dňa 28. 8. 2015 uplynie rok od úmrtia nášho milovaného
Ing. Vladimíra KOSTKU.
S láskou a úctou spomínajú manželka a syn s rodinou.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal veľmi rád, nevie na teba zabudnúť. Zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ. Dňa 28. 6. 2015 sme si pripomenuli 1. výročie čo nás navždy opustila vo veku 34 rokov milovaná manželka, matka, dcéra, sestra, nevesta, švagriná
Miroslava MACHOVÁ rod. Švrlingová.
S láskou a so smútkom v srdci spomínajú manžel Dušan, syn Filipko a ostatná rodina.
 
  S láskou v srdci a spomienkami na roky minulé pripomíname si nedožitých 70 rokov manžela, otca, starého otca a priateľa
Petra NOGU.
Dňa 28. augusta 2015 uplynie už 15 rokov, čo nás opustil.
Kto ho poznal, určite nezabudne.
Spomína, manželka Františka a synovia Igor a Peter s rodinami,
vnúčatá Petra, Nikolka, Patrik a Pascal.


Ohodnoťte článok: