BSK: Interaktívny územný plán dostupný každému

August 2015 / Prečítané 1204 krát

   Bratislavský samosprávny kraj zverejnil územný plán regiónu ako interaktívne mapy. Na jednom mieste tak dostanú ľudia informáciu o zásadách a regulatívoch priestorového usporiadania a funkčného využitia územia , usporiadania verejného dopravného a technického vybavenia, starostlivosti o životné prostredie, verejnoprospešných stavbách aj o nadväznosti územného plánu regiónu na územné plány obcí a susediace regióny. Grafická mierka je 1:50 tisíc.
   „Pôvodný územný plán sme mali len vo formáte pdf. Súčasné digitálne riešenie je jedno z najpokrokovejších na Slovensku. Ak niekto potrebuje informácie ohľadne územia, nemusí si nič inštalovať, všetko je prístupné cez našu stránku,“ vyjadril sa predseda BSK Pavol Frešo.
   Bratislavský samosprávny kraj zverejnil platný územný plán regiónu – Bratislavský kraj (UPN R – BSK) ako interaktívne mapy. Grafická (mapová) časť bola spracovaná technológiami, ktoré umožňujú sprístupniť prostredníctvom internetu jednotlivé výkresy vo forme geografickej databázy. Výkresy je možné prehliadať po samostatných vrstvách, pričom sa zobrazujú príslušné informácie o objektoch a javoch v mieste kliknutia. Užitočnou funkciou je napr. možnosť výberu z viacerých podkladových máp – napr. mapa uličnej siete, satelitné a letecké snímky, všeobecno-zemepisná mapa, topografická mapa, atď.
   Doterajšie využitie má u odbornej verejnosti pozitívne ohlasy a predstavuje do budúcna jasný signál o stále väčšom využívaní geografických informačných systémov (GIS). UPN R - BSK je spracovaný v grafickej mierke 1:50 tisíc a prezentuje návrhy priestorového usporiadania územia a návrhy zásad jeho funkčného využitia vrátane zmien využitia, vymedzenie významných rozvojových priestorov, prípadne území špeciálnych záujmov a občianskeho vybavenia regionálneho významu.
   Územný plán je dostupný prostredníctvom webovej stránky úradu Bratislavského samosprávneho kraja www.bratislavskykraj.sk v záložke Oznamy/ Územný plán regiónu. Spracovateľom UPN R – BSK je firma Aurex, s. r. o. a vypublikovaný prostredníctvom služieb ArcGIS Online poskytnutých firmami ESRI a Arc-GEO Information systems, s.r.o.

 

(BSK)

 


Ohodnoťte článok: