V období normalizácie sa nič mimoriadne nestalo

August 2015 / Prečítané 1136 krát

   Po krátkej pauze opäť pokračujeme v zverejňovaní kroniky pezinskej železničnej stanice. Po roku 1968 nastal čas normalizácie, ktorý pretrval až do „Nežnej revolúcie“. Sortiment staničných bufetov v Bratislave bol nemenný a dokonale vystihoval dobu. Železničné stanice mali podobný ráz po celom Slovensku – Pezinok nevynímajúc.

1973
  
V tomto roku treba poznamenať, že zimné obdobie r. 1973/ 74 bolo zase velmi priaznivé a za celé toto obdobie bol sňah len 48 hodín, teplota bola taktiež priaznivá, takže neboli v doprave žiadne prekážky.
   V roku 1973 objem osobnej a nákladnej dopravy sa podstatne zvýšil, nakoľko na vlečke Drevoindustria stále zvyšuje výrobu a dochádza v mesiaci január až marec denne až 25 v. j. guľatiny.
   V roku 1973 zaznamenáva za posledné 2 desaťročia najpriaznivejší stav v bezpečnosti dopravy, keďže pracovalo sa bez nehôd a došlo len k 1 prac. nepodarku (rezaniu výhybky) z viny vlastných zamestnancov a vlakové čaty manipulačných vlakov pracovali tiež podstatne lepšie ako predchádzajúce roky, lebo došlo tiež len v jednom prípade k vykoľajeniu vozňa pri posune na vlečke Drevoindustria na podložke z viny vlak. čiat. Taktiež pracovalo sa po celý rok bez pracovných úrazov.

1974
   V tomto roku treba zaznamenať že zimné obdobie r. 1974/75 bolo zase velmi priaznivé a za celé toto obdobie bol sňah celkom 24 hodín, teplota bola taktiež priaznivá, takže v doprave neboli žiadne prekážky. V roku 1974 objem osobnej a nákladnej dopravy oproti r. 1975 sa len mierne zvýšil, lebo podnik Drevoindustria začne II. etapu svojej výroby až od júla 1975.
   Taktiež aj roku n1974 zaznamenáva sa za posledné 2 desaťročia najpriaznivejší stav v bezpečnosti žel. dopravy, keďže pracovalo sa úplne bez nehôd a pracovných nepodarkov z viny vlastných zamestnancov a vlakové čety Mn vlakov zavinili len 1 pracovný nepodarok, C-12 poškodenie vozňov pri posune, taktiež sa pracovalo sa po celý rok bez pracovných úrazov.
   Od 1. júna 1975 bola zrušená stanica kusových zásielok (SKZ) pre nevyhovujúce schátralé skladište tovaru ktoré sa opraviť už nedalo a bolo zbúrané. Taktiež pre nedostatok pracovníkov v sklade.

1975
   V tomto roku treba zaznamenať, že zimné obdobie r. 1974/75 až 1976 bolo veľmi priaznivé a celé zimné obdobie nebolo takmer na stanici a na trati Bratislava - Trnava snehu, takže v doprave neboli žiadne prekážky. V roku 1975 sa objem osobnej a nákladnej dopravy oproti predchádzajúcim rokom len mierne zvýšil.
   V r. 1975 zaznamenávame za posledné 2 desaťročia najpriaznivejší stav v bezpečnosti železničnej dopravy, keďže sa pracovalo po celý rok úplne bez nehôd a pracovných úrazov z viny vlastných zamestnancov.
   Od 1.1. 1976 došlo k zlúčeniu obce Myslenice s mestom Pe zinok, a bol podaný MsNV Pezi nok návrh na Správy východnej dráhy Bratislava na premenovanie zástavky Myslenice na zastávku Pezinok- Myslenice.
   K iným vážnejším zmenám nedošlo.

1976
  
Do konca septembra 1976 nebol v knihe urobený žiaden záznam. V mesiaci októbri 1976 došlo k zmene náčelníka stanice. Náčelník stanice Václav Mikuláš, odišiel do dôchodku a dňom 6. X. 1976 odovzdal stanicu Novákovi Františkovi, nar. 26. V. 1930 pochádzajúcemu z Horných Orešian, okres Trnava.
  Do konca roku 1976 nedošlo k závažným zmenám, ktoré by zasluhovali zaznamenať. Rok 1976 bol ukončený bez nehôd, bez pracovných nepodarkov a bez úrazov. Oproti minulému roku došlo k zvýšeniu objemu nakládky a to o 10% v obvode stanice.
   Počasie bolo do konca roku mierne, bez ťažkostí v železničnej doprave.

1977
   Rok 1977 začal priaznivou zimou pre pracovníkov železníc, nebolo z ňou ťažkostí v železničnej prevádzke. Príchodom jari započalo sa výstavbou elektrického výbojkového osvetlenia stanice, ktorá je rozložená v celom obvode stanice 56 stožiarmi.
   K zmene cestovného poriadku došlo dňa 22. mája 1977. Týmto dňom došlo ku zmene názvu zastávky Myslenice na nový názov „Pezinok- zastávka“. Toto vyplynulo z toho, že už predtým obec Myslenice splynula s Pezinkom, bola zrušená a nový názov bývalej obce Myslenice je len „Pezinok“ Myslenická ulica. Dňa 10.VI.1977 o 19:28 hod. došlo k nehode v našej stanici a to u vchodu vlaku Pn 62177 na obsadenú tretiu koľaj a to bez následkov. Ťažký nákladný cisternový vlak vo smere chodu do Šenkvíc zastavil pred prekážkou. Nehodu zavinil signalista Imrich G., na stanovišti 2, kde pri poruche zabezpečovacieho zariadenia, opomenul najzákladnejšie svoje povinnosti. Bol od výkonu dopravnej služby odvolaný na dobu 6 mesiacov. Táto nehoda nás vyradila zo socialistickej súťaže v tomto roku.
   Dňa 16/17. VIII. 1977 v nočnej smene traťový hradlár Viliam F. na zastávke Pezinok v podnapilom stave nezatvoril miestne obsluhované závory pre R 880. Rýchlik zastavil, a požiadal o výmenu pracovníka Viliama F.. Hliadkou VB Pezinok bol odvezený k výsluchu a prípad bol nimi daný k Okresnému súdu Bratislava- vidiek, kde menovaný bol odsúdený na 6 mesiacov podmienečne na dobu 2 rokov.
   Toto boli naše dve najčernejšie stránky práce železničnej stanice Pezinok.
   Deň železničiarov 1977 – september - boli naši dvaja pracovníci vyznamenaní Federálnym ministrom dopravy Praha, udelením titulu „ Zaslúžilý pracovník “ s príslušnou finančnou odmenou. Bolo to udelené náčelníkovi stanice Novákoví Františkovi a signalistovi Pavlovi Chovanovi. Tým bola zhodnotená ich dlhotrvajúca práca na ČSD.
   V tomto roku sa konalo Malokarpatské vinobranie v Pezinku za hojnej účasti. Boli vedené aj mimoriadne vlaky do Pezinka z Bratislavy a zpäť.
V mesiaci september bolo dokončené výbojkové osvetlenie stanice a bolo dané do činnosti len v obmedzenom množstve odberu elektr. energie, vzhľadom na neprevedenú prípojku a nevybudovanú trafostanicu.
   V mesiaci septembri 1977 bolo prevedené v celom objekte stanice vymalovanie a nová fasáda, nátery všetkých kovových častí. Stanica včetne stavadiel dostala nové oblečenie.
   Najťažší nápor na železničnú dopravu sa prejavil opäť v mesiaci november a december, čo bolo ťažko zvládnuteľné. Celý tento hlavný ťah Bratislava – Žilina nestačil nápor zvládnuť.
   Dňa 20. dec. 1977 bola prevedená kolaudácia vybudovaných nových elektrických závor, priecestného zab. zar. s polovičnými závorami, a svetelným oddielovým návestidlom. Týmto sa uľahčila práca traťovým hradlárom, že vôbec neobsluhujú závory, zmeny signalizácie prevádzajú iba kľučkou na prístroji, majú celkom prácu uľahčenú. Táto signalizácia má veľké prednosti voči doterajším.
   Niekoľko čísel zo štatistiky na konci roku 1977. Priemerné denne za 22 hodín bolo 82 vlakov skutočne idúcich. Je to na dané pomery a možnosti veľký výkon. Za deň bolo na vlaky privesených priemerne 39 vozňov. Naložilo sa za celý rok 138012 ton tovaru, čo je na 1 deň priemerne 378 ton. Táto tonáž bola odvezená v 9127 vozňových jednotkách. Celkom bolo vyložené 9833 vozňových jednotiek. Bolo predaných 520948 lepenkových cestovných lístkov a 3507 napísaných cestovných lístkov.
   Stanica má 35 pracovníkov na konci r. 1977 a pre nedostatok pracovníkov chýba stanici pokryť 5 pracovníkov. Odišli do dôchodku dve upratovačky Mečirová Anna a Monika Chobotová.
   Záver roku 1977 bol čo do počasia veľmi pekný, snehu nebolo.
 

zdroj: Archív ŽSR, Zbierka pamätných kníh Mgr. Stanislav Horváth
Texty z pamätnej knihy  neprešli redakčnou úpravou.

 


Ohodnoťte článok: