Prepravná služba v Pezinku

August 2015 / Prečítané 988 krát

   Mesto Pezinok bude podľa § 42 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách od 1.9.2015 poskytovať novú sociálnu službu – prepravnú službu. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
   Prepravnou službou sa bude zabezpečovať individuálna preprava občana v meste Pezinok a blízkom okolí. Prepravnú službu môže využívať aj osoba, ktorá sprevádza žiadateľa – občana
napr. na lekárske vyšetrenie, na hospitalizáciu, na vybavenie úradných záležitostí a pod. Výšku úhrady za prepravnú službu určuje VZN č. 3/2015.
   Bližšie informácie získate osobne od 07.00 hod. – do 15.00 h v Zariadení opatrovateľskej služby na Komenského 23 v Pezinku, alebo na tel. č.: 033/6901970.

 

Mgr. Alena Černáková

 


Ohodnoťte článok: