Spomíname

Júl 2015 / Prečítané 1555 krát

Dňa 16. 8. 2015 uplynie rok, čo nás navždy opustila
drahá mamička a babka
Mária NORAVČÍKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a vnúčatá. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím tichú spomienku.
 
Osud vám nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budete stále žiť.
Dňa 1. 8. si pripomenieme 1. výročie úmrtia
Štefana  NOSKOVIČA
a 30. 8. 2015 si pripomenieme
2. výročie úmrtia
Anny GÁLIKOVEJ
rod. Noskovičovej.
Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku. Spomínajú manželka Anna, zať, vnúčatá Ján, Martin, Jozef a pravnúčatá Nicolas a Viktória s maminkou.
Cestou bolesti si odišiel tam, kde je len mier a láska... Dňa 30. 7. 2015 si so smútkom v srdci pripomenieme 25. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, svokra a deduška
Gustáva ONDREJOVIČA.
S láskou na neho spomínajú, manželka Anna a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým za tichú spomienku na neho.
 
  Dňa 18. 7. 2015 sme si pripomenuli 2 roky, čo nás opustil
manžel, otec a dedko
Jozef MEČÍR.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína manželka, deti a vnúčatá.
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal... Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ. Dňa 8. 8. 2015 si pripomenieme 1. výročie smrti nášho drahého manžela, otca a starého otca
Štefana TURINIČA
a zároveň si 12. 9. 2015 pripomenieme jeho nedožité 75. narodeniny.
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 14. 7. 2015 sme si pripomenuli nedožité 60. narodeniny
Miroslava CÍFERSKÉHO.
S úctou a láskou si naňho spomína celá rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Manželka Margita a deti Richard a Katka.
Dňa 23. 7. 2015 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec, brat, starý otec
Ján SPEVÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím tichú spomienku. Manželka s deťmi a ostatná rodina.
 
  Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa 29. 6. 2015 sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia nášho drahého
Štefana VIRGOVIČA
z Grinavy. S úctou a láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
Dňa 3. 6. 2015 uplynulo 20 rokov, čo nás predišiel
do večnosti náš brat a strýko
Anton TÓTH.
S úctou na neho spomíname.
 
  Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal. Dňa 16. 8. 2015 si pripomenieme 3. výročie úmrtia
nášho brata, švagra a strýka
Jozefa PESSELA.
Spomínajú sestry a švagriná s rodinami.
Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Dňa 1. 7. 2015 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia nášho drahého brata
Pavla DEMOVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 22. 7. 2015 uplynulo 5 rokov, čo nás opustil náš drahý
 Vincent DŽUBINA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Spomína sestra s rodinou.
Dňa 26. 7. sme si pripomenuli 20. výročie od úmrtia nášho drahého
Michala GERŠIČA
a vo februári tohto roku sme si pripomenuli 12 rokov od smrti našej drahej
Pavlíny GERŠIČOVEJ.
Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 18. 8. si pripomíname nedožité 90. narodeniny nášho otca
Jána ŠEFČÍKA
a zároveň si pripomíname aj jeho výročie úmrtia. Tiež si pripomíname aj výročie úmrtia našej maminy
Veroniky ŠEFČÍKOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn s rodinami.
Dňa 16. 7. 2015 sme si pripomenuli 4 roky od úmrtia nášho milovaného otecka, manžela, starého otca
Jozefa JANKOVIČA.
S láskou a úctou na neho spomína manželka, deti a všetky vnúčatá. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým priateľom a známym.
 
Nijaký čas tu na zemi nie je dosť dlhý na život s tými, ktorých milujeme. Ďakujeme, že ste boli... Dňa 12. 7. 2015 sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia nášho drahého otca
Tibora PESSELA
a dňa 30. 7. sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia našej drahej maminky
Kataríny PESSELOVEJ.
S láskou spomíname, dcéry a nevesta s rodinami.
Dňa 16. 7. 2015 uplynul rok čo nás opustila naša milovaná
Oľga VAGAČOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím tichú spomienku. Spomína manžel s rodinou.
 
  Dňa 19. 7. 2015 uplynulo 16 rokov, čo nás navždy opustil náš brat
Milan NEY.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomína sestra Terka s Jozefom.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ. Dňa 30. 7. 2015 sme si pripomenuli 1. výročie čo nás navždy opustil
Tibor KREJČÍ.
S láskou spomínajú manželka, dcéry s rodinami a vnúčatá. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 7. 8. 2015 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Ondrej JANOŠŤÁK.
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 19. 7. 2015 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho milovaného syna, brata
Borisa MELIŠÍKA.
Osud mu nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach bude stále žiť.
 
  Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 7. 8. 2015 uplynie 8 rokov, čo nás opustila naša drahá manželka, mama, švagriná, teta
Henrieta PENÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Spomínajú mama, švagriná, syn, vnuk Paťko a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 16. 7. 2015 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička, prababička
Jozefína VALENTOVIČOVÁ.
S láskou, vďačnosťou a úctou nám zostávaš v našich srdciach a všetkým ktorí nezabudli. S láskou spomíname, dcéry a vnuci s rodinami a pravnuci .
 
  Dňa 29. 7. 2015 uplynulo 40 rokov čo nás opustil manžel a otec
Ján GUŠTAFÍK.
Spomínajú manželka a dcéry s rodinami. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
Dňa 4. 7. 2015 by sa dožila 30 rokov
Veronika TEPLANSKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou a úctou spomína otec.
 
  Na pravé poludnie anjel mu v ceste stál a k sebe ho povolal. Ako tíško žil, tak tíško odišiel. Skromný vo svojom živote, ale veľký v láske a dobrote. Ako z neho láska a dobrota žiarila, tak nám bude chýbať do konca života. Dňa 17. 7. 2015 sme si pripomenuli nedožité 55. narodeniny a 20. 7. 2015 uplynulo 40 rokov od tragickej smrti nášho brata
Milanka NIMERFOLA
z Pezinka. S láskou a úctou spomínajú sestry Maja, Katarína, Júlia, Hela a Estera s rodinami.
Dňa 27. 7. 2015 sme si pripomenuli 5. výročie čo nás navždy opustila dobrá a láskavá mama
Anna KOVAČECHOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Ján, rod. Klačanová a Kinderová. Kto ste ju poznali, venujte jej prosím, tichú spomienku.
 


Ohodnoťte článok: