Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Júl 2015 / Prečítané 965 krát

Mesto Pezinok

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na prevod pozemku registra " C " parcelné číslo 1047/33,
výmera 6177 m2, druh pozemku orná pôda,
ktorý sa nachádza v katastrálnom území Pezinok,
nad ulicou dona Sandtnera v Pezinku a je vo vlastníctve Mesta Pezinok, podľa listu vlastníctva č. 4234.

   Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 216 195,00 EUR (35 eur za m2).
   Z hľadiska funkčného využitia je pozemok zaradený z časti medzi plochy individuálnych foriem obytných štruktúr, z časti medzi plochy verejnej zelene a parkov. Malú časť tvoria plochy a zariadenia športu a telovýchova. Do pozemku zasahuje biokoridor regionálneho významu.
   Lehota na predkladanie ponúk je 17. 8. 2015 do 15.00 hod.
   Bližšie podmienky sú uvedené na stránke www.pezinok.sk


Ohodnoťte článok: