Spomíname

Jún 2015 / Prečítané 1200 krát

Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ. Dňa 21. 6. 2015 sme si pripomenuli nedožité 75. narodeniny nášho drahého
Karola LISÉHO.
S úctou spomína smútiaca manželka a deti s rodinami.
 
  Dňa 1. 7. 2015 uplynie 9 smutných rokov, čo nás náhle opustil drahý manžel, ocko, dedko
Jozef NÉMETHY.
S láskou spomínajú manželka, synovia a vnuk. Kto ste ho poznali, venujte u tichú spomienku.
4. mája 3. rok uplynul v žiali čo nám ťa osud navždy vzal. Nezabudli však tí, čo ťa radi mali, aj keď ťa boh k sebe povolal.
Ján ORSZÁGH.
S láskou spomínajú manželka, syn, vnúčatá a pravnúčatá.
 
  Dňa 4. 6. 2015 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, brat, dedko
Ing. František WAGNER.
S úctou a láskou spomína manželka, syn, dcéra s rodinami a súrodenci. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Bolesťou unavená, tíško si zaspala, zanechajúc, čo si rada mala. Dňa 5. 7. 2015 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša milovaná
Marta RUTTMAROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou v srdci spomínajú dcéra Renáta, syn Igor a ostatná rodina.
 
Dňa 3. 7. 2015 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil vo veku 56 rokov milovaný manžel, otec, krstný otec a dedko
Dušan BEDNARIČ.
S láskou a so smútkom v srdci spomínajú manželka Eva, dcéra Monika s rodinou a syn Dušan.
Dňa 3. 7. si pripomenieme 4. výročie úmrtia nášho drahého
Ing. Jána ZELENAYA.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia
s rodinami. Kto ste ho poznali
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú. Dňa 1. 6. 2015 uplynulo 18 rokov, čo nás navždy opustila
Mária BUČEKOVÁ
a 18. 7. 2015 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil
Jozef BUČEK.
S úctou, láskou a vďakou spomína Eva Kollárová s rodinou.
Dňa 14. júna 2015 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka a prababka
Matilda MACEKOVÁ.
S láskou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.
 
  Bol si príliš mladý, keď si navždy odišiel, osud ti nedoprial s nami dlhšie byť. Zosmutnel náš život, keď ten okamžik prišiel, ver, že
v našich srdciach budeš však navždy žiť. Dňa 18. júla 2015 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý syn, partner, priateľ
Mirko MÁLIŠ.
S láskou a úctou spomínajú všetci najbližší a priatelia.
Dňa 12. 7. by sa dožila 90. narodenín naša matka,
svokra, babka a prababka
Paulína HORVÁTHOVÁ rod Daitová.
S láskou a úctou si na ňu spomína celá rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku. Deti a zať s rodinami.
 
  Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ. Dňa 3. 6. sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny a 5. 7. uplynie 9 rokov, čo nás navždy opustil
Štefan SULAN.
S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 24. 6. 2015 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy a náhle opustil, náš milovaný manžel, otec a dedko
Viktor BALÁŽ.
S láskou spomína smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Nebo si ťa k sebe navždy vzalo, 61 rokov osláviť ti nedoprialo. Hoc už naveky budeš tíško spať, tí čo ťa ľúbili, budú s láskou spomínať
Mária JAŠŠÁKOVÁ.
25. 6. by naša mama, dcéra, sestra a babka oslávila 61. rokov. Tí čo ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Dňa 9. 6. 2015 sme si pripomenuli nedožité 100. narodeniny nášho drahého otecka
Štefana ZÁMEČNÍKA.
S úctou a láskou spomínajú synovia Vladimír, Milan, Štefan, dcéra Viera a ostatná rodina.
 
  Bolesťou unavený
tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok na teba myslíme. Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy žit. Dňa 1.7.2015 uplynú
3 roky, čo nás opustil manžel, otec a deduško
Ján SLIMÁK
z Pezinka. S láskou a so smútkom v srdci spomína manž. Anna, syn Miroslav s rod., dcéra Eva, vnučka Miriam s rodinou a ostatná rodina.
S bolesťou v srdci si dňa 22. 6. 2015 pripomíname 3. výročie, čo nás navždy opustila milovaná manželka, mamička a babička
Magdaléna ŠARMÍROVÁ.
S láskou spomínajú manžel František a synovia s rodinami, kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
Tento rok si pripomenieme 30. výročie od úmrtia našich rodičov
Jána KOVÁČIKA
a Vilmy KOVÁČIKOVEJ
z Pezinka. S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.