Mesto ocenilo osobnosti za mimoriadne zásluhy

Jún 2015 / Prečítané 1141 krát

   Jedny i druhé práva a privilégiá v mnohom predznamenali dnešné samosprávne inštitúty a model riadenia mesta volenými občanmi. Udelenie výsad sa tak stalo dôležitým impulzom pre formovanie a fungovanie mestskej komunity na občianskych princípoch, v ktorých boli zadefinované nielen základné práva a slobody, ale aj povinnosti a zodpovednosť občanov za svoje mesto.
   Primátor pripomenul, že si každoročne slávnostným zasadaním mestského zastupiteľstva pripomíname tieto pre mesto také dôležité udalosti a s hrdosťou sa k nim hlásime. A rovnako si s patričnou hrdosťou pripomíname aj iné významné udalosti, ale aj osobnosti, ktoré sa nezmazateľne zapísali do histórie nášho mesta. V priebehu celého roka nezabúdame na ľudí, ktorí sa v našom meste narodili, žili tu, tvorili a v konečnom dôsledku sa významnou mierou pričinili o slávu a dobré meno Pezinka, pretože ich význam a výsledky ich práce presiahli hranice mesta, regiónu i Slovenska. Informoval, že o krátky čas mesto vyhlási „Rok Jána Kupeckého“, slávneho barokového maliara, pezinského rodáka, pretože 16. júla si pripomenieme 275. rokov od jeho úmrtia a na budúci rok 350. rokov od jeho narodenia. Počas celého viac ako ročného obdobia usporiada mesto množstvo podujatí, na ktorých si tohto veľkého umelca pripomenie.
   V ďalšej časti slávnostného príhovoru hovoril primátor o pozitívnych výsledkoch, ktoré mesto dlhodobo dosahuje. Pripomenul však aj množstvo problémov, ktoré musí vedenie mesta spolu s občanmi riešiť.
   Primátor vyzdvihol mimoriadne výsledky, ktoré v rôznych oblastiach dosiahli ocenení občania a poďakoval im za ne i za reprezentáciu nášho mesta.
   Na záver povedal: „Pezinok dal Slovensku nielen umelcov, ale aj vedeckých pracovníkov, vynikajúcich lekárov, učiteľov, inžinierov a množstvo odborníkov v rôznych profesiách, na ktorých môžeme byť právom hrdí. Je veľkým šťastím Pezinka, že v celej svojej histórii takýchto ľudí mal a má ich aj dnes. Má v nich nezaplatiteľný ľudský i odborný potenciál. Vďaka nim patrí Pezinok dlhodobo medzi významné a všestranne sa rozvíjajúce mestá. Sú to občania Pezinka a nášho regiónu, ktorí vďaka svojim mimoriadnym schopnostiam, vzdelaniu a pracovitosti posúvajú naše mesto dopredu. Až tak, že sa stávajú pre nás ostatných pozitívnymi vzormi. A práve preto chceme dnes niektorých z nich za ich mimoriadne výkony oceniť. Sú to všetko ľudia, ktorých cesty k dnešným pozíciám, úspechom a vyznamenaniam boli lemované systematickým štúdiom ale aj talentom a tvorivosťou, rovnako ako vytrvalosťou a odriekaním. K dnešnému oceneniu im preto, v mene všetkých Pezinčanov srdečne blahoželám.“

Mestské ocenenia

   Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho sa udeľuje občanom mesta, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o reprezentáciu a dobré meno Pezinka v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu. V roku 2015 Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho získal:

Frank Jalšovský – akademický maliar a grafik, významný slovenský výtvarník za dlhoročnú kvalitnú výtvarnú tvorbu, ktorá sa teší veľkej pozornosti a uznaniu na Slovensku i v zahraničí.

Medaila so stužkou „Za zásluhy o rozvoj mesta“ sa udeľuje občanom Pezinka ale aj iných miest, cudzím štátnym príslušníkom a výnimočne aj právnickým osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Pezinok a budovanie jeho demokratickej samosprávy. Medailu so stužkou „Za zásluhy o rozvoj mesta“ v roku 2015 získali:

Vladimír Baričič – predseda Vinohradníckeho a vinárskeho družstva podieľnikov v grinavskej časti mesta, za dlhoročnú poctivú prácu a úspechy dosiahnuté v oblasti vinohradníctva a vinárstva,

Zdeno Ivičič – za dlhoročnú úspešnú a vysoko profesionálnu činnosť v oblasti gastronómie, hoteliérstva a cestovného ruchu, pri príležitosti životného jubilea.

 

Ceny primátora

   Cena primátora mesta Pezinok sa udeľuje občanom mesta, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a právnickým osobám, ktoré vo svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom k rozvoju mesta Pezinok. Cenu udeľuje primátor mesta podľa vlastného uváženia a nepodlieha schváleniu v Mestskom zastupiteľstve. Cenu primátora za rok 2015 získali:

Peter WEISS – lekár – veterinár a dnes občiansky aktivista a tlmočník, za dlhoročnú dobrovoľnícku prácu v prospech mesta, ktorú vykonával ako aktívny člen Klubu sprievodcov mesta Pezinok,

Sisa MICHALIDESOVÁ – hudobníčka, divadelníčka a spisovateľka, za vynikajúce divadelné predstavenie „Sivý holub“, ktoré obsahuje silné humanistické posolstvo a nekonvenčné výtvarné i hudobné spracovanie,

Manželia Diana a Michal DUCHOŇOVCI – mladí vedeckí pracovníci, ale aj popularizátori histórie, za objavnú knihu „Zločin v meste“ v ktorej sa zaoberajú históriou kriminality a každodenným životom v ranonovovekom Pezinku,

Marek KOZLÍK – jeden z najlepších slovenských basketbalistov, dlhoročný vynikajúci hráč pezinského basketbalového klubu, pri príležitosti získania tohoročného titulu majstra SR,

Robert MIKES st. – dlhoročný hráč, tréner a funkcionár pezinského hokejbalového klubu, dnešný jeho predseda, za tridsaťročné úspešné pôsobenie a propagáciu hokejbalu v Pezinku,


Ľuboš JURÍK – spisovateľ a novinár, za knižné, filmové a dramatické dielo „Smrť ministra“, v ktorom vykreslil obludnosť totalitného režimu na pozadí životného príbehu Vladimíra Clementisa,

Michal LOŠONSKÝ – architekt a scénograf, za doterajšiu scénografickú tvorbu, s prihliadnutím na kvalitné a oceňované výsledky dosiahnuté v nitrianskom divadle Andreja Bagara, ale aj v iných slovenských divadlách.
 


Pamätný list mesta Pezinok

Mária MARKEOVÁ – za dlhoročnú obetavú prácu v pezinskej Základnej organizácii Zväzu protifašistických bojovníkov, za prácu s mládežou a propagáciu významných historických udalostí, akými sú Oslobodenie a SNP.

Športovec roka 2015

   Už tradične mesto Pezinok odmeňuje aj najlepších športovcov, ktorým sa v minulom roku podarilo dosiahnuť pozoruhodné výsledky. Tu je prehľad ocenených podľa kategórií.

Kategória 1: Najlepší športovec - senior
1. Filip Polc, horská cyklistika
2. Tomáš HARŠÁNY, silový trojboj
3. Pavol JAJCAY, motošport

Kategória 2: Najlepšia športovkyňa - seniorka
1. Dominika NESTARCOVÁ, plážový volejbal
2. Martina POIZLOVÁ, naturálna kulturistika
3. Alexandra HORÁKOVÁ, karate a kickbox

Kategória 3: Najlepší mládežnícky športovec/športovkyňa
1. Simona Mičudová
, plávanie
2. Ema HAVLÍKOVÁ, orientačný beh
3. Lujza HAŠKOVÁ, zjazdové lyžovanie

Kategória 4: Najlepší kolektív
1. ŠKH Agrokarpaty Pezinok, hádzaná muži
2. PŠC Pezinok, futbal muži
3. Haliganda Pezinok, hokejbal muži

Kategória 5: Najlepší mládežnícky kolektív
1. BK Pezinok, kadeti basketbal
2. ŠVK Pezinok, mladšie žiačky „ A “ volejbal
3. KOB SOKOL Pezinok, žiaci a žiačky orientačný beh

Kategória 6: Najlepší tréner
1. Milan ČERNICKÝ, basketbal

Kategória 7: Najlepší tréner mlá-deže
1. Vladimír KUZNECOV,
basketbal
2. Ladislav POPELÁŠ, volejbal
3. Patrik LESCHINGER, karate a kickbox

Kategória 8: Najlepší športovec/športovkyňa so zdravotným hendikepom
1. Iveta PAULOVÁ
, orientačný beh
2. Maroš POLKORÁB, stolný tenis

Kategória 9: Najobľúbenejší športovec – podľa internetového hlasovania.
Víťazom sa stala Martina POIZLOVÁ - naturálna kulturistika.

Nominovaní boli športovci:
Tomáš Haršány – 26,54 %
Pavol Jajcay – 3,95 %
Folip Polc – 12,48 %
Alexandra Horáková – 4,11 %
Martina Poizlová – 33,49 %
Dominika Nestarcová – 19,43 %
Spolu hlasovalo 633 ľudí.

Literárna súťaž žiakov a študentov o Cenu primátora mesta Pezinok 2015 XXIII. ročník
Do XXIII. ročníka Literárnej súťaže žiakov a študentov O cenu primátora mesta Pezinok 2015 bolo prihlásených 41 súťažných prác. Kvalitu prác posudzovala odborná porota tento rok v zložení: Ing. Martina Monošová (predsedníčka poroty), Mgr. Božena Jánošová, Mgr. Mária Mesárošová a za PKC Daniela Debnárová. Na zasadnutí v Dome kultúry Pezinok 22. mája 2015 sa porota rozhodla oceniť tieto práce:

Žiacke práce: POÉZIA – II. stupeň ZŠ
1. miesto: Dominika Fufaľová (5.B, ZŠ Fándlyho) – „Škola“
3. miesto: Romana Halgašová (5.A, ZŠ Na Bielenisku) – „ Na Bojnickom zámku “
3. miesto: Nina Pavlišinová (2. A sekunda, Gymnázium Pezinok) – „Pravda“
(udelené dve 3. miesta)

Žiacke práce: PRÓZA – I. stupeň ZŠ
1. miesto: Veronika Trubačová
(4.A, ZŠ Na Bielenisku) – „Vyrábajú mačky mačacie jazýčky?“
2. miesto: Lenka Černáková (4.A, ZŠ Na Bielenisku) – „Zimná príroda“
3. miesto: Alexandra Warholáková (4.A, ZŠ Na Bielenisku) – „Morská panna“

Žiacke práce: PRÓZA - II. stupeň ZŠ
1. miesto: Kristína Červenková
(8. B, ZŠ Kupeckého) – „Nový začiatok“
2. miesto: Barbora Duffalová (9.C, ZŠ Kupeckého) – „Stratené meno“
3. miesto: Patrik Strezenický (5. A, ZŠ Orešie) – „Teo“ a Sebastián Bobáľ (8. B, ZŠ Kupeckého) – „Prázdniny v Beneluxe“ (udelené dve 3. miesta)

Žiacke práce: PRÓZA – stredné školy
2. miesto: Ema Počubayová
(2.B, Gymnázium Pezinok) – „Nezablúdiš, ak máš v srdci pevný bod“ (udelené jedno 2. miesto) Úryvky víťazných textov budú zverejnené v nasledujúcom čísle Pezinčana.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: