Pes – priateľ človeka, nepriateľ medziľudských vzťahov?

Jún 2015 / Prečítané 1324 krát

   Dovoľte mi, aby som sa mohla vyjadriť svojim článkom ku vzťahu človek – pes. Kedysi bol pes ochranca príbytku, dnes je pes miláčik rodiny a aj rasa nad človekom. V jednu sobotu som varovala svojho 5 ročného vnuka. Dala som ho spať o pol deviatej večer a o deviatej začal susedov 50 kg pes nad nami zavýjať a brechať, pretože majitelia si išli vyhodiť z kopýtka – však je sobota. Psa zavreli doma a nech si robí čo chce. Tak zavýjal a štekal – od deviatej do druhej nadránom, kedy sa majitelia vrátili domov. Medzitým som sa obrátila na Mestskú políciu, kde som sa sťažovala na psa. Príslušný policajt mi dal prednášku o tom. že: „ psík je podľa zákona vec a oni nie sú kompetentní psíkovi – veci zabrániť zavýjať a štekať. A že majitelia nie sú doma a koho vlastne majú osloviť. Či majú vyvaliť dvere, alebo čo? Oponovala som, však je nočný kľud, že sa chceme vyspať, policajt povedal, že pes môže aj do rána zavýjať, že s tým nič neurobia. Hovorila som, že aj vŕtať sa nesmie po 22 hod. – vŕtačka je tiež vec – odpoveď – vŕtačku ovláda človek a toho možno napomenúť. Podľa mňa aj psavec, ovláda človek, a toho tiež možno napomenúť, aby ho utíšil a vychoval. A keď išli žúrovať, mali si ho vziať so sebou alebo zabezpečiť varovanie. Nebolo to prvýkrát, čo tento pes zavýjal v bytovke.
   Takže sme trpeli ďalšie hodiny. Vnuk nespal – bál sa a plakal, že by už spal, ale nemohol. Lebo pes – nadčlovek mu nedal spať. Druhýkrát mi povolili nervy o pol jednej v noci, keď som znovu volala políciu, ale odpoveď bola tá istá – „ my s tým psíkom – vecou nemôžeme nič robiť. “ Žiadala som od nich, aby aspoň ranná hliadka išla poučiť majiteľov o nočnom kľude, ale dodnes mi ani nezavolali stanovisko, či ich vôbec navštívili. Ráno o pol šiestej mi majiteľ psa cez balkón hrubo vynadal. Takže nakoniec som bola ešte ja tá najhoršia.
Nemám nič proti malým psom v bytovke, ktorí robia spoločnosť starým ľuďom alebo deťom, ale veľký pes do bytovky nepatrí. Mal by byť v rodinnom dome, vo výbehu. A ešte, keď už píšem tento článok, vyjadrím svoj názor na psa, ktorý býva v bytovke.

   Za psa by sa malo platiť ako za 1 člena rodiny a to preto, že:
- využíva výťah viackrát ako napr. ja – venčenie ráno, naobed, podvečer a večer
- býva v byte, ktorý je vykurovaný tak pre človeka, ako aj pre psa
- vytvára smeti ako človek – konzervy, sáčky od jedla...
- používa spoločnú elektrinu – výťahy, svetlá na chodbách
- používa teplú a studenú vodu
   Kedysi mesto mohlo vytvárať zákony a nariadenia, aby sa nekomplikovali medziľudské vzťahy. Viem, že keď niekto chcel mať v bytovke psa, museli s tým súhlasiť najbližší susedia. Dnes si každý robí čo chce. Psy nám „značkujú“ výťahy, pieskoviská, trávu, zanechávajú exkrementy a všetci nad tým zatvárajú oči.
   A keď sa človek ozve, nemá žiadne práva. (nehádžem všetkých majiteľov do jedného vreca – je mnoho slušných ľudí, ktorí svojou láskou k psovi neobťažujú okolie)
   Ešte by som chcela vyzvať ľudí, ktorí majú podobné skúsenosti so psami, aby neostali ticho a dožadovali sa vlastných práv. Zároveň oslovujem aj poslancov, aby sa zaoberali situáciou v bytovkách, kde je pomerne veľa psov. Máte možnosť vytvárať mestské nariadenia.

 


obyvateľka bytovky v Pezinku

 

Vyjadrenie Mestskej polície Pezinok
 

   Štekanie a zavýjanie psa v bytovke sa čoraz častejšie stáva bežnou realitou, ktorá vážnym spôsobom narúša občianske spolunažívanie. Na území mesta Pezinok je evidovaných 2060 psov, z ktorých väčšina žije v mieste trvalého pobytu držiteľa psa, najmä v bytových domoch. Je preto nevyhnutné, aby držiteľ psa, žijúci v takomto objekte, bral ohľad na svojich susedov. Aby neznepríjemňoval pokojné bývanie obyvateľov bytovky hlukom. Najčastejšie sú to spory kvôli hluku a to štekaniu a zavýjaniu psa.
   Netreba hneď každý problém so susedom riešiť súdnou cestou. Ak je to možné a sused je ústretový, štekaním psa unavený občan by sa mal snažiť nájsť riešenie v záujme zachovania dobrých vzťahov. Najskôr by sa mali susedia pokúsiť pomeriť, či už ústne alebo písomne listom (výzvou na upustenie od zasahovania do práv suseda) adresovaným priamo susedovi. Pokiaľ zostane takáto výzva bez účinku, je potrebné trvať na urobení záznamu o tejto skutočnosti. Tento záznam sa potom použije i v prípadnom súdnom konaní a môže byť dôležitým dôkazom.
   Mesto Pezinok v rámci svojej normotvornej činnosti nemohlo zakázať chov psov v bytových domoch, ale právnou reguláciou ustanovilo pravidlá správania obyvateľov, ktoré prispievajú k zdravým a pokojným podmienkam života v našom meste. V zmysle § 7 (Nočný kľud) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 1/2002 o verejnom poriadku, sa doba nočného kľudu na území Mesta určuje od 22.00 do 6.00 h v každom kalendárnom dni. Dobou určenou na odpočinok a regeneráciu síl, teda dobou odpočinku sa rozumie v pracovné dni – doba od 0.00 do 6.00 h a od 22.00 do 24.00 h. V sobotu – doba od 0.00 do 6.00 hodiny a od 20.00 do 24.00 hodiny. V nedeľu – doba od 0.00 do 24.00 h. Na dni, ktoré sú štátom uznanými sviatkami, sa vzťahuje určenie doby odpočinku ako na nedeľu. Výkon činností, ktoré narušujú možnosť odpočinku, najmä práce a činnosti obťažujúce hlukom alebo inými obdobne účinným spôsobom, je v dobe odpočinku zakázaný. Zákaz sa nevzťahuje na činnosti, ktoré si vyžadujú naliehavý alebo významný záujem mesta.
   To znamená, že v prípade, ak štekanie alebo zavýjanie psa neustane napríklad ani cez noc, v nedeľu alebo vo sviatok, dochádza k porušeniu nočného kľudu, respektíve k porušovaniu práv občanov na odpočinok. Sused – držiteľ psa sa dopustí priestupku proti verenému poriadku a dotknutá osoba sa môže obrátiť o pomoc na príslušný policajný zbor alebo na mestskú políciu. Polícia sa môže najskôr snažiť vyriešiť vec napomenutím. Ak by sa aj tento pokus minul účinku, môže páchateľovi priestupku uložiť pokutu do 33 eur. Mnohé narušenia spolunažívania sa riešia v priestupkovom konaní.
   Ďalším krokom občana môže byť obrátenie sa na Mesto (mestský úrad) o pomoc. Mesto je povinné zaoberať sa touto vecou. V rámci svojich právomocí zabezpečuje verejný poriadok, pričom niektoré problémy môže prerokovať tak, aby bola zabezpečená ochrana práv a oprávnených záujmov oboch strán. V zmysle paragrafu 3 Občianskeho zákonníka platí, že aj orgány miestnej samosprávy dbajú o to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv z občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné rozpory medzi účastníkmi odstránili predovšetkým ich dohodou. Ak mesto vyhodnotí podnet občana ako opodstatnený, môže suseda napomenúť, aby sa zdržal činností poškodzujúcich práva občana alebo aby pristúpil k primeraným opatreniam.
   Ak ani po vyčerpaní vyššie uvedených dostupných prostriedkov nedôjde k náprave, je konečnou možnosťou podanie tzv. susedskej žaloby podľa Občianskeho zákonníka. Na to, aby súd žalobe vyhovel, bude ale potrebné získať čo najviac dôkazov – výpovede susedov, výzvy doručené susedovi, podnety na Mesto, záznamy polície, ale aj záznam o meraní hladiny hluku. Ak by súd žalobe vyhovel a nariadil, aby sa sused zdržal neprimeraných zásahov do vlastníckeho práva suseda, ktorý podal žalobu, v praxi by to mohlo znamenať, že by bol sused povinný psa z bytu odstrániť.
   Čo sa týka udalosti, ktorú popisuje pisateľka v článku, mestská polícia vo veci podozrenia zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku započala objasňovanie priestupku. O spôsobe doriešenia prípadu bude oznamovateľka – pisateľka mestskou políciou informovaná.

 

Mestská polícia Pezinok

 


Ohodnoťte článok: