Rokovanie stálej komisie pre tepelné hospodárstvo

Jún 2015 / Prečítané 674 krát

   V predchádzajúcom mesiaci sa uskutočnilo pravidelné rokovanie zástupcov mesta a spoločnosti Cofely – Termming, a. s. pre centrálne zásobovanie teplom. V programe rokovania bolo ako najdôležitejšie prijať stanovisko k skutočne dosiahnutej a fakturovanej ceny tepla za rok 2014) a k návrhu ceny tepla pre rok 2015. Členovia vyslovili spokojnosť s dosiahnutými výsledkami, keďže dodávateľ tepla vyúčtoval a vrátil svojim odberateľom v preplatkoch za rok 2014 viac ako 110 tis. eur. Ďalšia pozitívna správa pre občanov je schválená cena na rok 2015, ktorá je nižšia oproti skutočnosti z roku 2014 o 0,9%. To je jednoznačne výsledok kľúčového rozhodnutia primátora a poslancov, keď sa zverila prevádzka výroby a dodávky tepla spoločnosti Termming, a. s. Nemenej dôležitým bodom rokovania bolo vyhodnotenie zrealizovaných investícií na primárnych a sekundárnych rozvodoch na sídliskách Juh, Za hradbami a Sever. Práce spojené s ich rekonštrukciou budú definitívne ukončené v mesiaci jún, kedy prebehne prepojenie medzi pôvodnými a novými rozvodmi na vybraných miestach. Všetci odberatelia boli o tomto kroku vopred informovaní. Pri tejto odstávke sa súčasne zrealizovali aj povinné revízie technických zariadení.
   Dôležitým bodom programu bolo vyhodnotenie momentálne prebiehajúcich terénnych úprav po rozkopávkach rozvodov. Bola vyslovená nespokojnosť zo strany mesta na priebeh prác od marca až do 13. mája. Na základe toho bol prijatý záväzok spoločnosti Termming, že úpravy budú ukončené najneskôr do 31. 7. 2015. Tie sa týkajú nielen spevnených plôch (chodníky a cesty), ale aj parkov a zelených plôch. Následne v mesiacoch august a september 2015 je naplánovaná kolaudácia celej rekonštrukcie rozvodov tepelného hospodárstva. Členovia komisie zhodnotili celkovú rekonštrukciu rozvodov ako úspešnú a ešte raz ďakujú občanom za pochopenie a trpezlivosť počas výkonu rekonštrukčných prác. Veríme, že s odstupom času aj občania vyhodnotia, že rekonštrukcia bola nevyhnutná a hlavne, že výsledok sa im vráti nielen vo zvýšenej pohode bývania, ale aj v rodinných rozpočtoch na bývanie.

 

Miloš Andel, člen komisie

 


Ohodnoťte článok: