Odpad z rodinných domov sa zhodnocuje

Jún 2015 / Prečítané 787 krát

   Rok 2014 je pre Pezinok prelomový v nakladaní s komunálnymi odpadmi. Po uzavretí zmluvy s firmou ecorec Slovensko s.r.o. na odber a úpravu odpadov pred energetickým zhodnotením sa zvyšný netriedený odpad z rodinných domov prestal voziť na skládku. Všetok odpad z rodinných domov – papier, plasty, sklo, biologický odpad aj netriedený odpad je zhodnotený. Odber netriedeného odpadu do firmy ecorec Slovensko s.r.o., prevádzka Glejovka 15 oproti vozeniu na skládku v Senci znamená pre Mesto úsporu vyše 40 tisíc euro. Zber šatstva (47,9 t v r. 2014) znamenal zníženie nákladov v odpadovom hospodárstve o 2290 euro a zároveň príjem 1200 euro za prenájom kontajnerov na šatstvo.
   Mesto je týmito opatreniami schopné napriek inflácii udržať poplatky občanov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od roku 2009 nezmenené.
   Perspektíva Mesta je v budúcnosti zabezpečiť zhodnotenie netriedeného odpadu od obyvateľov sídlisk. Odber na energetické zhodnotenie stroskotal na vysokom obsahu biologického odpadu, ktorý sa na sídliskách netriedi.

 

(OŽP, KS a D)


Ohodnoťte článok: