Po uzávierke...

Jún 2015 / Prečítané 905 krát

   Mestu Pezinok bol 19. júna doručený Rozsudok najvyššieho súdu SR vo veci nesúladu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 2/ 97 zo dňa 26. 6. 1997, o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení VZN č. 15/2000, č.5/2002, č. 15/2004, č.2/2004, č. 2/2005, č. 9/2005 a č. 2/2006 so zákonom, konajúc o odvolaní odporcu mesta Pezinok proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave. V praxi to znamená, že záväzné časti územného plánu z roku 1996 a jeho nasledujúce zmeny a doplnky v celom rozsahu stratili účinnosť (ale naďalej zostávajú platné). Podľa vyjadrenia vedenia Mesta sa toto rozhodnutie Najvyššieho súdu SR týka jednej jedinej veci a to skládky odpadov v pezinskej Novej jame. Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný. O ďalšom postupe intenzívne rokuje vedenie mesta s právnickou kanceláriou a štátnymi orgánmi. Primátor nevylúčil využitie všetkých dostupných právnych prostriedkov na dosiahnutie nápravy. Tým najzávažnejším je podanie sťažnosti na Ústavný súd SR.