Informácie z rokovania Mestského zastupiteľstva

Jún 2015 / Prečítané 747 krát

   Vo štvrtok, 11. júna sa uskutočnilo riadne IV. zasadanie Mestské zastupiteľstva v Pezinku, ktoré prerokovalo viac ako tridsaťbodový program. Prvý bodom bolo slávnostné zloženie sľubu dvoch nových poslancov. Namiesto Petra Wittgrúbera a Michala Sváteka, ktorí sa minulý mesiac vzdali poslaneckého mandátu, nastúpili ako nový poslanci Igor Hianik a Roman Šmahovský. Obidvaja sú členmi poslaneckého klubu Srdce Pezinka.
   Hlavným bodom rokovania bol Rozbor hospodárenia a záverečného účtu za rok 2014. Ako sme už v minulom čísle časopisu Pezinčan informovali, mesto hospodárilo v minulom roku s výrazným prebytkom, a to vo výške 649 679 €. K tomuto bodu prislúchali aj rozbory hospodárenia mestských spoločností a príspevkových organizácií. Niekoľko nasledujúcich bodov sa venovalo zmenám Všeobecne záväzných nariadení mesta. Poslanci tiež prerokovali činnosť útvaru hlavnej kontroly a boli schválené návrhy na mestské ocenenia. Zmeny sa udiali aj v niektorých komisiách a v jednom prípade aj v rade školy. Štandardným bodom boli aj prevody, teda nájmy a predaje nehnuteľností v majetku mesta, opätovné uzatvorenie zmlúv o nájme bytov a návrhy na odpisy pohľadávok. Poslanci po dlhšej diskusii vzali na vedomie správu o plánovaných a vykonaných rekonštrukciách školských budov a zariadení. Tu zaznela aj informácia o zvýšení počtu miest v mestských MŠ. Na záver pracovného stretnutia sa poslanci zaoberali informáciami o činnosti Mestského úradu a útvaru HK a interpeláciami poslancov. Primátor informoval o menovaní pracovnej skupiny na prípravu projektu generálnej rekonštrukcie mestského verejného osvetlenia.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: