Mestské ocenenia

Jún 2015 / Prečítané 887 krát

   Ako každoročne, aj v tomto roku bol 14. jún slávnostným dňom mesta Pezinok. Primátor mesta Mgr. Oliver Solga privítal pri príležitosti udeľovania mestských ocenení v priestoroch Pezinského kultúrneho centra poslancov MsZ, ocenených hostí a ich rodinných príslušníkov a ďalších pozvaných hostí. Pripomenul, že uplynulo už 368. rokov od pamätného 14. júna 1647, kedy Pezinok získal všetky výsady a práva Slobodného kráľovského mesta a spomenul ešte aj iné, rovnako významné jubileum, a to dokonca výročie vzácne okrúhle. 31. marca uplynulo práve 400. rokov, čo získal Pezinok z rúk kráľa Mateja II. privilégiá slobodného kráľovského mestečka. Tieto výsady boli posledným krokom pred dosiahnutím najvyššieho samosprávneho statusu – slobodného kráľovského mesta a v mnohom predznamenali práva z roku 1647. Patrilo medzi ne dvadsaťpäť výsad, napríklad, že sa vymedzilo územie Pezinka a určilo sa právo užívať mestské lesy a polia. Najdôležitejšia skupina práv sa týkala samosprávy a súdnej moci. Každý rok si Pezinčania mohli voliť richtára, prísažných a ďalších úradníkov, medzi nimi špeciálne pre oblasť vinohradníctva a vinárstva. Mestská rada mohla rozhodovať v občianskych a trestných záležitostiach a mohla vydávať štatúty. Veľká pozornosť bola venovaná aj otázkam obchodu, vyberania daní a poplatkov a Pezinčania boli oslobodení od platenia mýta na území celého Uhorska. Nezabúdalo sa ani na pravidlá týkajúce sa základného pezinského výrobného artiklu, a to vína, boli určené podmienky jeho dovozu, vývozu i predaja. 
 


Ohodnoťte článok: