Spomíname

Máj 2015 / Prečítané 1032 krát

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ. Dňa 12. 5. 2015 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá a láskavá mama, svokra, babka a prababka
Boženka SITÁROVÁ.
S láskou, vďačnosťou a úctou si na teba spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú jej tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 1. 6. si pripomenieme 2 roky od úmrtia nášho otca a manžela
Emila LUNÁKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti, vnučka Karolínka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
Dňa 1. 5. 2015 uplynulo 20 rokov, čo nás náhle opustil manžel, otec, brat a starý otec
Jaroslav MIHALOVIČ
nar. 9. 8. 1925. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Manželka Jozefína, syn a dcéra s rodinou.
 
  Dňa 3. 5. 2015 uplynulo 30 rokov čo nás opustil náš manžel a otec
Jozef MIKES.
Spomínajú, manželka a synovia s rodinami. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
Dňa 13. 5. 2015 sme si pripomenuli nedožité 30. narodeniny nášho drahého syna, brata
Borisa MELIŠÍKA.
S láskou na neho spomína celá rodina.
 
  Dňa 21. mája 2015 uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel a dedko
Emil CHALÁNY.
S láskou spomína manželka, deti a vnúčatá.
Dňa 22. V. 2015 sme si pripomenuli 35. výročie smrti našej mamy a babky
Heleny SLEZÁKOVEJ
rod. Demovičovej.
Spomínajú deti, nevesty a vnúčatá.
 
  Skrytá túžba mučí nás, my stále mysliac na teba, čas nepriniesol úľavu, nám srdce puká od žiaľu. Dňa 16. 6. 2015 si pripomenieme 4. výročie od úmrtia nášho drahého tatina
Františka LETANOVSKÉHO.
S láskou spomína manželka Ľubka, syn Fero, dcéra Anička a vnúčatá Viktor a Rebeka.
Dňa 27. 5. 2015 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil, náš milovaný manžel, otec a dedko
Vladimír SLIMÁK.
S láskou a smútkom v srdci spomínajú manželka a dcéry s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 13. 6. 2015 uplynie 8 rokov, čo nás navždy opustila drahá
Marta BLAŽÍČKOVÁ.
S láskou spomína manžel a ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 23. 5. sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia našej drahej mamy,
babky a prababky
Evy HUPKOVEJ.
S láskou spomínajú synovia Miro a Vlado s rodinami. Ďakujeme, všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
V tomto období si pripomíname 24. výročie úmrtia a 100. výročie narodenia nášho drahého otca a deda
Jozefa JABLONOVSKÉHO
a 25. výročie úmrtia našej drahej mamy a babky
Márie JABLONOVSKEJ.
S láskou spomínajú syn Pavol a dcéra Ľudmila s rodinami. Ďakujeme, všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
Oči zhasli ako plamienok sviece, srdce prestalo biť, ale v našich srdciach bude stále žiť. Dňa 17. 5. 2015 sme si pripomenuli 16. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá
Emília VARGOVÁ
rod. Slamková.
S láskou a úctou spomína dcéra s rodinou.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 1. 6. 2015 uplynie 15 rokov od úmrtia nášho manžela, otca, dedka
Michala KRIŠTOFIČA.
S láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 14. V. 2015 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil manžel, otec a brat
Ivan PESSEL.
Je máj a smútok tu leží, na hrob pokladáme kytice ruží a s láskou spomíname. Manželka, deti a sestry s rodinami.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 30. V. 2015 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil brat a švagor
Eduard NEY.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomína sestra Terka z Jozefom.
Dňa 3. 6. 2015 si pripomenieme
1. výročie, čo nás navždy a náhle opustil vo veku 62 rokov môj brat, otec a dedko
Marián GREGUŠKA.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku. Sestra Mária s rodinou, manželka, synovia a vnúčatá.
 
Čas plynie ako tichej vody prúd, len ten kto ju miloval, nemôže zabudnúť- Odišla si náhle, nečakane, na rozlúčku nebol čas, tvoj odchod zabolel všetkých nás. Človek stále verí, že čas všetko hojí, ale rana stále bolí, bolí a čas nezahojí. Tichučko snívaj svoj sen a ver, že my nezabudneme na ten smutný a tragický deň. Dnes už len kytičku kvetov na tvoj hrob môžeme dať a s láskou spomínať. Dňa 6. 6. 2015 uplynie 15 smutných rokov, čo nás navždy opustila vo veku nedožitých 30 rokov naša milovaná
Anitka KLAMOVÁ
rod. Bučeková.
Navždy ťa v srdci máme, s láskou a úctou na teba spomíname. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku spolu s nami. Smútiaca rodina.
Dňa 13. 6. 2015 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička, sestra, svokra a babička
PaedDr. Mária LIPÁROVÁ.
S láskou a smútkom v srdci často spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí ju poznali a spolu s nami jej venujú tichú spomienku. Manžel a smútiaca rodina.
 
  Dňa 26. V. 2015 si pripomíname 8. výročie úmrtia nášho drahého, milovaného
Pavla NESTARCA.
S láskou a úctou naňho spomína manželka Oľga, dcéry Silvia a Zlatica s manželom a vnukmi Nikolaskom a Danielkom.
Dňa 4. mája sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny nášho drahého manžela, otca a dedka
Otta DEMOVIČA.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti s rodinami.
 


Ohodnoťte článok: