V šesťdesiatom ôsmom okupanti zastavili vlakovú dopravu

Máj 2015 / Prečítané 1574 krát

   V predchádzajúcej časti série o histórii pezinskej stanice bola opísaná jej rekonštrukcia a modernizácia. Nasledujúce riadky staničnej kroniky spomínajú celkový rozvoj industrie a národného hospodárstva, ktorý sa nevyhol ani Pezinku. Žiaľ, s pribúdajúcim pracovným nasadením došlo k nešťastiu a uvoľnená politická atmosféra bola zavŕšená zásahom z Moskvy.

1966
   V roku 1966 neboli udalosti k záznamu do pamätnej knihy. Objem osobnej a nákladnej prepravy sa nezmenil a boli priemerné poveternostné podmienky takže nedošlo k prerušeniu dopravy a k snehovým kalamitám.
   Velmi sa však dotkla všetkých zamestnancov tragická udalosť ktorá sa stala dňa 22. januára 1966 keď pri výkone služby skladníka prepravy bol vlakom R 313 zachytený a usmrtený náš dobrý priateľ a zamestnanec Štefan Múčka, otec dvoch detí vo veku 42 rokov, dobrý a veselý človek nás tak nečakane opustil.

1967
  
Dňom 10. VI. 1967 začala sa výstavba nového závodu „Drevokombinát“ na ľavej strane stanice (smer Bratislava) a prevádza ju Hydrostav Šala. Má to byť veľký závod v ktorom bude pracovať približne asi dvatisíc zamestnancov. V roku 1968 sa započne s výstavbou vlečky pre tento závod zapojením na vlečku Západoslovenských tehelní. Ako spoluužívateľ vlečky bude tiež novovybudovaný závod pre Vinárske závody, ktorý bude postavený vedľa Drevokombinátu.
Objem osobnej a nákladnej prepravy sa nezmenil.

1968
   Mesto Pezinok dosahuje v tomto roku počet 13 000 obyvateľov, následkom čoho vzrastá značne objem nákladnej prepravy. V roku 1968 máme podľa grafikonu 89 pravidelných vlakov a bolo prepravených od nás 45 721 ton tovaru v čom prevyšuje hlavne preprava dreva a tehliarskych výrobkov a vyložených bolo 80 304 ton rôzneho tovaru a celkom bolo prepravených 2 134 806 cestujúcich.
Na opačnej strane stanice rozrastá sa stavba nového „Drevokombinátu“ a stavba novej vlečky pre tento podnik.
   V augustových udalostiach 1968 dňa 21. 8. 1968 z príkazu komanda Varšavskej zmluvy bola zastavená od 19:20 do 22. 8. 1968 do 1:15 hod. doprava na oba smery. Po uvoľnení dopravy dňa 22. 8. 1968 od 1:15. hod. boli kontrolované všetky idúce smerom do Bratislavy príslušníkmi vojsk Varšavskej zmluvy za spoluúčasti VB Pezinok a vojenského pridelenca SVD (Správa východnej dráhy) po dobu 24 hodín.

1969
   V roku 1969 objem nákladnej a osobnej dopravy oproti roku 1968 sa podstatne zmenil, prichádza však rôzny materiál pre stavbu nového „Drevokombinátu“ a keďže vlečka uvedeného podniku ešte nie je dokončená, vozne sú odstavované na 6 manipulačnú koľaj čo nám značne sťažuje vykládku žel. vozňov na tejto koľaji, a v IV. štvrťroku ostáva denne 5 až 15 vozňov nepristavených čím sa značne prekročil pobyt miestneho vozňa. Z týchto dôvodov bola požiadaná SVD Bratislava a výstavbu ešte jednej manipulačnej koľaji vyúsťujúcej od Vk 4 po skladište tovaru.
   Dňom 1. 4. 1969 bola utvorená v našej stanici SKZ (Stanica kusových zásielok) v starom drevenom skladišti tovaru, ktoré už nevyhovuje tomuto účelu. Dovoz a svoz prevádza ČSAD 3 cest. vozidlami. Do nášho obvodu SKZ gravituje 21 obcí a obvod siaha od obce Častá po Hor. Grob a na juhu patria tiež obce Senec a Bernolákovo.

1970
   V roku 1970 objem nákladnej dopravy a osobnej dopravy sa o niečo zvýšil, nakoľko výstavba nového podniku „Drevoindustria“ sa značne rozširuje a prichádza pre tento podnik rôzny materiál na dokončenie výstavby podniku, ktorý má v roku 1971 už začať s výrobou v I. etape a má byť tiež dokončená vlastná vlečka podniku, následkom čoho nám už nestačí doterajšia výkladková koľaj číslo 6 a ani manipulačné priestranstvo a zostáva nám denne 5- 15 vozňov nepristavených na výkladku. Z týchto dôvodov sme požiadali SVD Bratislava a výstavbu ešte jednej manipulačnej koľaje.
   Iné závažné údalosti sa v stanici nevyskytli.

1971
  
V roku 1971 objem nákladnej dopravy a osobnej prepravy sa značne zvýšil, nakoľko výstavba nového podniku „Drevoindustria“ sa značne rozširuje a prichádza pre tento podnik rôzny material na dokončenie výstavby podniku ktorý už dňom 1. 7. 1971 začal už prvú etapu výroby a bola otvorená pílnica, dochádza pre vlečku Drevoindustrie hodne ložených vozňov guľatiny, ktoré vozne nemôžeme všetky umiestniť na 6 manip. koľaji(odchádza denne 10 až 20 vozňov), preto prikročilo sa so súhlasom SVD a náč. TD Trnava s. Kysela k čiastočnej kolaudácie vlečky, kde od 1. 9. 1971 už pristavujeme všetky ložené vozne na vykládku a nakládku priemerne 6 vozňov denne reziva.
Tento rok sa zaznamenáva veľká športová udalosť TJ Lokomotíva Pezinok, ktorého predsedom je nepretržite náčelník stanice Mikuláš Václav od r. 1960 keď bola TJ Lok. Pezinok založená, v dňoch 6. - 11. 9. 1971 sú v športovej hale TJ Lok. Pezinok usporiadané majstrovstvá europy v basketbale žien- železničiarok v skratke „USIC“, ktoré majú veľmi dobrý priebeh a ešte krajší záver za prítomnosti vyše 1000 občanov z ktorého vyšiel ako víťaz náš celok ČSSR na prvom mieste.
   V roku 1971/1972 sa zaznamenáva veľmi priaznivá zima, ktorú si ani starši občania nepamätajú, teplota + 10° C až 12° C takmer bez snehu.

1972
  
V prvom rade treba poznamenať že zimné obdobie r. 1972/73 bolo veľmi priaznivé a za celé toto obdobie bol sňah len 24 hodín, teplota v mesiaci október, november a december bola v priemere 8-12 ° C +, preto v doprave neboli žiadne prekážky.
   V roku 1972 objem nákladnej dopravy a osobnej dopravy sa zase značne zvýšil, nakoľko na vlečke Drevoindustria sa zvyšuje výroba a dochádza denne v priemere asi 10 v. j. guľatiny a nakládka je tiež asi 8 až 10 v. j. denne.
   V septembri 1972 sa vybudovali vedľa 1 a 2 koľaje pevné peróny s betonovými obrobníkmi, čim sa veľmi uľahčilo zvlášť starším ľudom nástup a výstup z osobných vlakov.

 

zdroj: Archív ŽSR,
Zbierka pamätných kníh
Mgr. Stanislav Horváth

Texty z pamätnej knihy
neprešli redakčnou úpravou.