Mesto získalo 110 000 eur

Máj 2015 / Prečítané 496 krát

   Mesto Pezinok dlhodobo sleduje demografický vývoj obyvateľstva a počet detí v predškolskom a školskom veku. V minulých rokoch, keď prevyšovala kapacita materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta nad dopytom, sme na rozdiel od iných miest materské školy nerušili. Situáciu s nízkym počtom detí v MŠ sme riešili organizačnými opatreniami.
   Po zvýšení dopytu po materských školách, ktorý nastal jednak v dôsledku účinnosti vyhlášky č. 527/2007 Zb. (ktorá znížila kapacitu v materských školách), ako aj nárastom počtu detí (zvýšenie pôrodnosti a prisťahovanie mladých rodín do mesta) vybudovalo Mesto Pezinok až 155 nových miest v materských školách (v rokoch 2010-2013). Náklady na výstavbu a vybavenie týchto miest, vo výške viac ako 434 tisíc €, hradilo mesto Pezinok v plnom rozsahu zo svojich zdrojov. Zvýšenie kapacity v MŠ výrazne pomohlo v týchto a nasledujúcom roku pri umiestňovaní detí do MŠ.
   Kritériom k udeleniu dotácie bol aj údaj o počte neumiestnených detí, ktoré MŠ uviedla v štatistickom výkaze k 15. 9. 2014. Naše MŠ nevykazovali stovky neumiestnených detí, ako materské školy z iných miest, a preto nebola veľká šanca uspieť a získať dotáciu. Mesto Pezinok aj napriek tomu, vzhľadom na zadanie projektu, vytypovalo MŠ gen. Pekníka, elokované pracovisko Na Bielenisku, ako vhodnú na tento projekt. Na ministerstvo školstva sme podali návrh na zvýšenie kapacity nadstavbou MŠ Za hradbami a vytvorenie
3 nových tried s kapacitou cca 72 až 75 miest. Pritom bude potrebné zvýšiť aj kapacitu kuchyne a dokúpiť technológiu.
   Na Ministerstvo školstva bolo doručených 426 žiadostí o poskytnutie dotácie. Dotáciu získalo 113 žiadateľov. Medzi nich bola prerozdelená suma 9 500 000 €; t.j. v priemere pre 84 0000 € pre jedného uchádzača. Mesto Pezinok žiadalo dotáciu vo výške 300 000 € na 3 triedy. Dotácia bola schválená na 2 triedy - vo výške 110 000 €. Projekt je realizovateľný do konca roka 2016.
   Počet detí prijatých do MŠ na šk. rok 2015/2016 je k 30. 4. 2015 244. Neprijatých je zatiaľ 85 detí, ktoré splnili podmienky.
   Napriek podanej žiadosti na ministerstvo školstva, Mesto začalo pracovať aj na vybudovaní ďalších 2 tried materskej školy na elokovanom pracovisku Na Bielenisku. Tento projekt chce Mesto ukončiť do začiatku školského roka, aby do nových tried mohli deti nastúpiť už od 1. 9. 2015.
BSK vyhlásil aj v tomto roku projekt „Naša škôlka – Náš kraj“. Žiadosti majú byť určené na zvýšenie kapacít, rekonštrukciu, prístavbu, dovybavenie škôlok materiálno-technickým vybavením, revitalizáciu ihrísk a podobne.
O získanie dotácie vo výške max. 20 000 € na jedného žiadateľa sa z Pezinka uchádzajú dve materské školy a to MŠ gen. Pekníka a MŠ Vajanského. (V minulom roku získali dotácie z BSK štyri naše materské školy vo výške 19 000 €). Mesto Pezinok a vedenia MŠ sústavne pracujú na možnostiach prijať čo najviac detí.

 

(OŠaSS)

 


Ohodnoťte článok: