Pezinok v roku 2014 hospodáril opäť s prebytkom

Máj 2015 / Prečítané 516 krát

Prebytok v rozpočte za minulý rok dosiahol 649 679 €

   Na tomto prebytku sa podieľal lepší výber z miestnych daní, príjem z prenájmu majetku mesta, z administratívnych poplatkov, vymožená pokuta od spoločnosti D.I.S.I. (v sume 165 970 €) a ďalšie. Významnou súčasťou bežných príjmov boli aj podielové dane v sume 2 546 695 €, čo bolo o 15 720 € viac oproti prognóze zverejnenej na stránke MF SR na rok 2014.
   Celkové príjmy Mesta Pezinok v roku 2014 (vrátane škôl) predstavovali sumu vo výške 13 920 539 € a výdavky sumu vo výške 13 231 185 €. Z výsledku hospodárenia boli vylúčené účelovo určené finančné prostriedky vo výške 39 288 €. Výsledok hospodárenia upravený o tieto prostriedky dosiahol prebytok vo výške 613 320 €. Zostatok finančných operácií vo výške 36 360 € bude vrátený do rezervného fondu Mesta Pezinok. Prebytkový rozpočet bude zaradený do rezervného finančného balíka mesta.
   Príjem kapitálových prostriedkov bol podstatne nižší, nakoľko nebol zrealizovaný rozpočtovaný predaj majetku mesta. Plnenie predstavovalo sumu 570 687 €. Prevažnú časť tvoril príjem z predaja pozemkov v hodnote 224 598 €, ďalej z predaja budovy na ul. Obrancov mieru 51 v sume 103 000 € a domu na ul. Senecká 10 v sume 147 000 €. Mesto predalo aj chatu v Slnečnom údolí za 55 100 €.
   Mestu Pezinok boli poskytnuté granty a transfery z prostriedkov ERDF a ŠR na projekt „ISRMO“
   Revitalizácia vychádzkovo – oddychovej zóny L. Novomeského vo výške 33 215 € a na revitalizáciu vychádzkovo – oddychovej zóny Na bielenisku vo výške 3 713,97 €.
   MsZ schválilo úverové podmienky na rekonštrukciu strechy budovy Mestského domu na Holubyho ulici č. 22. V roku 2014 sa zatiaľ z úveru čerpalo 9 793 €. Zvyšných 313 000 € bude vyčerpaných v tomto roku.
   V roku 2014 sa zrekonštruovali časti ulice Záhradná a Potočná, chodník na ul. Za hradbami, miestna komunikácia L. Novomeského (pri kúpalisku), vybudoval sa chodník na Panskom chodníku, vyasfaltovala sa komunikácia na ul. D. Sandtnera. Bola spevnená plocha na ul. L. Novomeského a Na bielenisku. Rozšíril sa kamerový systém na ihrisku na Cajle, vo Fortni a na sídlisku Sever. Boli vybudované kontajnerové stanovištia.
   Mesto nezabudlo ani na školy a školské zariadenia, ktoré sú dlhodobou prioritou mesta. V roku 2014 boli na školy a školské zariadenia čerpané kapitálové výdavky v sume 137 865 €.
Na MŠ gen. Pekníka boli namontované plastové okná, nové kotle, v MŠ Vajanského boli zmodernizované kotle ÚK, na MŠ Za hradbami boli namontované plastové okná a dvere.
   V telocvični ZŠ Fándlyho boli zrekonštruované šatne. Bola tiež vypracovaná projektová dokumentácia na projekt z Recyklačného fondu. Na ZŠ Na bielenisku bola dokončená rekonštrukcia strechy. Technické vybavenie bolo zakúpené aj pre ŠJ ZŠ Na bielenisku a v ŠJ ZŠ Kupeckého. V ZUŠ bola zrekonštruovaná pavlač.
   V spoločenskej sále Domu kultúry boli zrekonštruované okná na čelnej fasáde, predĺžilo a rekonštruovalo sa verejné osvetlenie na amiteátri.
   Koncom roka 2014 sa začala realizácia projektu ISRMO, a to Revitalizáciou vychádzkovo -oddychovej zóny L. Novomeského a Na bielenisku.
   Mesto Pezinok splácalo aj v roku 2014 dva úvery zo ŠFRB (na výstavbu sociálnych bytov na Zumberskej ulici a na výstavbu bytov Za hradbami) a dva komerčné úvery – úver na rekonštrukciu budovy Radničné námestie 9 a úver na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M. R. Štefánika 9. Úver na rekonštrukciu strechy budovy Mestského domu na Holubyho ulici sa začne splácať až v roku 2015. Konečný stav dlhovej služby k 31. 12. 2014 je 2 583 760 eur. Mesto úvery, ktoré sú vo výške cca 18 % bez problémov spláca.
   Mestu Pezinok sa aj v roku 2014 darilo hospodáriť tak, aby zabezpečovalo všetky úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení a z prenesených kompetencií. Vďaka tomu je mesto vo veľmi dobrej finančnej a ekonomickej kondícii a na rozdiel od iných slovenských miest bez problémov spláca svoje dlhy a ostatné záväzky a dokáže každoročne vyčleniť nemalé finančné prostriedky na svoj trvalo udržateľný rozvoj, údržbu školských budov, komunikácií, šport a kultúru. Každoročný prebytkový rozpočet je výsledkom dlhodobej kvalitnej práce vedenia mesta, mestského zastupiteľstva, ktoré rozpočet schvaľuje, a jednotlivých oddelení mestského úradu.
   Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2014 bude predložený na schválenie na zasadnutie MsZ dňa 11. 6. 2015.
 

Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD


Ohodnoťte článok: