Poďakovanie

Apríl 2015 / Prečítané 1699 krát

Vyjadrujeme úprimnú vďaku všetkýn priateľom, známym, susedom, kolegyniam z kaderníctva a kozmetiky za účasť na rozlúčke s našou mamou
Margitou GABÍKOVOU.
Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti, kvetinové dary a predovšetkým ochotu a pomoc. Dcéra Magdaléna, syn Peter.
  Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 2. 4. 2015 rozlúčiť s naším drahým
Petrom POLKORÁBOM.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Sestra Hela a Mária s rodinami.