Spomíname

Apríl 2015 / Prečítané 1919 krát

Dňa 29. 4. 2015 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko
Július POLKORÁB.
S láskou a smútkom v srdci spomína dcéra, syn a vnučka s rodinou. Prosím, venujte mu s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 19. 5. si s bolesťou vsrdci pripomenieme 3. výročie úmrtia našej drahej manželky, mamičky, svokry a babičky
Márie TROJANOVEJ
rod. Horváthovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju poznali a spolu s nami jej venujú tichú spomienku. Manžel a smútiaca rodina.
Dňa 19. 4. 2015 uplynulo 11 rokov, čo nás opustil milovaný otec
Imrich ŠIROKÝ
a 17. 4. 2015 uplynulo 10 rokov, čo nás opustila milovaná mama
Oľga ŠIROKÁ.
S úctou a láskou spomína syn Marián.
  Dňa 4. 4. 2015 sme si pripomenuli nedožité 70. narodeniny
Rudolfa STRAPÁKA
? 4. 4. 1945
† 26. 10. 1991
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Kto žije v našich srdciach, neumiera! Dňa 5. 4. 2014 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia môjho drahého manžela
Miroslava KOŠÍKA.
S láskou a úctou spomína manželka Jarmila s rodinou a priateľmi.
 
  Dňa 10. 5. by sa dožil 100 rokov náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
František KLÁTIL.
S láskou a úctou spomínajú manželka Jozefína a deti s rodinami.
8. apríla 2014 odišiel človek, ktorého sme milovali
JUDr. Ladislav ŠAFÁR
preto vás prosíme o tichú spomienku a modlitbu. Ďakujeme.
 
  Dňa 13. 4. 2015 uplynuli 3 roky, čo ma navždy opustila moja milovaná manželka
Mgr. Beáta TEPLANSKÁ.
S láskou a úctou spomína manžel.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 5. mája 2015 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý syn, manžel a otec
Ing. Peter VIK.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku. S láskou spomína celá rodina.
 
  Dňa 6. apríla 2015 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá a milovaná
Ľudmila TÁBOROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc, čo si rada mala. Za všetky trápenia a bolesti nech ti dá pán Boh večnej milosti. Sestra Marika Veselá s manž. Jozefom, synovia Jozef, Janka, nevesta a vnuk Dodko. Vladimír, Peter Tábora.
Zavrela oči, srdce prestalo biť, musela zomrieť, aj keď tak veľmi chcela žiť. Dňa 18. 4. 2015 uplynuli 2 roky, keď nás navždy opustila, mamička, babička, prababička a krstná mama
Helena KADLEČÍKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Jaroslav a dcéra Alena s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihol si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 3. 5. 2015 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko, krstný otec a strýko
Stanislav SMOLEC.
Kto ste ho poznali, venujte im tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, synovia, vnuci, krstná dcéra, bratia a sestra s rodinami.
Dňa 27. 4. si pripomenieme 8. rokov od úmrtia môjho manžela
Jozefa SCHÖNA.
S láskou v srdci
si spomíname na Jožka, manželka Anka a syn Marián. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku, za čo pekne ďakujeme.
 
  Dňa 21. 4. 2015 bolo 5 rokov, kedy nás predišiel do večnosti náš drahý
Jozef SLEZÁK.
So smútkom spomínajú všetci, ktorí ho mali radi.
Dňa 28. 4. 2015 uplynie rok, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko, brat
Jozef PAŽITNÝ.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka Alica, synovia Martin a Ľuboš s rodinou, sestra Elena s rodinou.
 
  Dňa 7. 4. sme si pripomenuli nedožité 100. narodeniny nášho otca a dedka
Jána BARCU
z Pezinka. S láskou a úctou spomínajú deti, vnúčatá a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Dňa 12. 4. 2015 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka a svokra
MUDr. Elena MAREŠOVÁ.
S láskou vďakou a úctou spomína syn Vlastimil s rodinou. Venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku.
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále večne žiť. Dňa 20. 4. 2015 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia nášho drahého
Ladislava SCHEIDLA.
S láskou spomínajú manželka Anna, synovia Ladislav a Ľubomír a dcéra Ivetka s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 18. 4. 2015 sme si pripomenuli nedožitých 80 rokov nášho drahého manžela, otca a dedka
Janka HREBÍČKA
a zároveň spomíname, čo nás drahý manžel a otec 15. 5. 1991 navždy opustil. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Ďakuje manželka a syn.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srciach budeš stále žiť. Dňa 12. 5. 2015 uplynie 1. výročie, čo nás navždy opustil náš syn a brat
Juraj HREBÍČEK.
S láskou naňho spomína matka a brat.
Dňa 28. 4. 2015 uplynie 10 rokov od úmrtia našej drahej
Justíny SLIMÁKOVEJ
a dňa 8. 5. 2015 si pripomenieme 35. výročia úmrtia nášho drahého
Jána SLIMÁKA.
S láskou a úctou spomínajú syn Pavol a vnúčatá. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

V mesiaci apríl si pripomíname vý-ročia bolestnej straty našich najdrahších
Štefana FISCHERA
7 rokov
Ireny FISCHEROVEJ
1. výročie.
S úctou a láskou spomíname.

Ohodnoťte článok: