Rekonštrukcia a modernizácia priniesli aj televízor a akvárium

Apríl 2015 / Prečítané 608 krát

   Predchádzajúca časť série o histórii pezinskej železničnej stanice „Červené roky peťdesiate...“ bola skôr o zmene politického zmýšľania. V duchu týchto zmien nasledovala aj rekonštrukcia a modernizácia stanice ako opisujú nasledujúce riadky z konca 50. a začiatku 60. rokov 20. storočia.

   1958
   Udalosti vhodné na zaznamenanie do pamätnej knihy za rok 1958 bezprostredne naväzujú na udalosti roku 1957. Z hľadiska miestnych pomerov najväčší záujem bol sústredený na novú prístavbu prijímacej budovy. Ako vyplýva zo záznamov za rok 1957 počiatočné práce tejto prístavby mali začať v druhom štvrťroku 1958, ale v dôsledku vyskytnuvších sa administratívnych nedostatkov s jej výstavbou sa začalo až v štvrtom štvrťroku 1958. Práce týkajúce sa prístavby pokračovali pomerne dobre.
   Zavedením nového cestovného poriadku t.j. dňom 1. júna 1958 bola zrušená miestna obsluha dispečerským manipulačným vlakom a znovu sa prevádza prístavba a odvoz miestnej záťaže v stanici Pezinok pravidelnými Mn vlakmi. Zo začiatku práca týchto vlakov viazla, pokiaľ si prax nevynútila určitý technologický postup práce v prístavbe prázdnych vozňov na vlečky. K zlepšeniu práce pri pristavovaní vozňov prispela v nemalej miere skutočnosť, že Západoslovenské tehelne vybudovali k starej už jestvujúcej vlečky, ďalšiu vetev novej vlečky, čím sa dosiahlo urýchlenie posunu a to tým, spôsobom, že posunujúci diel doteraz musel radiť vozne, ktoré mali byť pristavené do vlečky Západoslov. tehelne obsadením dopravnej koľaje a ako výťažnú to koľaj musel používať hlavnú prechodovú koľaj v dôsledku čoho posun bol zdĺhavý a mohol sa prevádzať len vo vlakových prestávkach. V danom prípade posun nie je rušený vlakovou dopravou, čo podstatne prispieva k urýchleniu prípravy vozňov.
Bývalé Oddelenie dráhy v Bratislave pri svojej likvidácii pridelili na žiadosť vedenia stanice pre žel. stanicu Pezinok akvárium a televízor. Akvárium je umiestnené v dopravnej kancelárii a o jeho údržbu sa stará zatiaľ návestný majster s. Kačák Bernard. Televízor je zatiaľ umiestnený v miestnosti nákladnej pokladne do tých čias, kým nebude upravená kultúrna miestnosť „ Červený kútik “ kde bude potom definitívne umiestnený.

   1959
   Dňa 13. VII 1959 bol poverený vedením stanice Václav Mikuláš, od Barana Gejzu, Dňa 1.X. 1959 začalo sa s adaptácoiu a prestavbou stanice.

   1960
   Rok 1960 bol rokom bohatším na udalosti, ktoré bezprostredne tangovali samotnú stanicu. Bolo to obdobie rekonštrukcie stanice a to v dvoch smeroch. Staré mechanické návestidlá boli nahradené svetelnou signalizáciou, pri čom bolo postavené aj zriaďovacie návestidlo na koľaji číslo 5. Svetelné návestidlá, ktoré boli postavené pre každú koľaj dopravnú sú napájané elektrickým prúdom zo siete a pritom je zaistený aj náhradný zdroj batériový, umiestnený v miestnosti k tomu účelu upravenej vedľa dopravnej kancelárie. V súvislosti s uvedenou rekonštrukciou boli zariadené na elektrický pohon aj závory, obsluhované zo stavadla číslo 1.
   Ďalšou udalosťou hodnou zaznamenanie je, že bola dokončená generálna oprava prijímacej budovi a bola daná do používania. Nová prijímacia budova po prístavbe a generálnej oprave pozostáva: z dopravnej kancelárie, kanc. náčelníka stanice, kancelárií nákladnej a osobnej pokladní, vestibule, čakárne a detskej čakárne, červeného kútika pre zamestnancov, záchodov a prístavku pre staničných robotníkov a miestnosti pre spešiny a batožiny. Upravené boli aj naturálne byty nad prijímacou budovou a bolo zavedené v celej budove ústredné kúrenie.
   V uvedenom roku bola založená telovýchovná jednota „Lokomotíva Pezinok“ ktorá v sebe združuje tieto oddiely: futbalový, basketbalový hádzanársky, turistický, Šachový, stolný tenis, základná telovýchova a ľahká atletika. Vytvorením telovýchovnej jednoty prakticky prešiel celý šport z bývalého „Slovan Pezinok“, ktorý týmto zanikol.
   Iných významnejších udalostí sa neprihodilo vhodných na zaznamenanie ani v samotnej stanici Pezinok, ani v priľahlom úseku Myslenice.

   1961
   V roku 1961 dňom 1. VII. 1961 v snahe zvýšiť kultúru cestovania po železnici bol otvorený „ Kultúrny kútik “ pre cestujúcich v miestnosti pri osobných pokladniciach. K zlepšeniu estetického vzhľadu stanice boli vytvorené pre perónom pri zábradlí betónové kruhy a zasadené okrasné stromky, taktiež pred naturálnymi bytmi v ľavo prijímacej budovy a pri záchodoch boli utvorené kvetinové záhony s umiesteným lavičiek, všetko bolo prevedené v dobro.
   Iné zvláštnosti hodné zaznamenať nevznikly.

   1962
   V roku 1962 nevznikly vážnejšie udalosti k zaznamenaniu do pamätnej knihy. Objem osobnej a nákladnej prepravy sa zvýšil len nepatrne oproti roku 1961. V stanici sa začalo v IV. štvrťroku s generálnou opravou manipulačných priestranstiev vedľa 6 koľaji, pričom bolo toto priestranstvo rozšírené do šírky asi o 20 m. a do dĺžky smerom na Jur pri Bratislave len o 18 metrov, hoci vzhľadom na rozsah nakládky a vykládky v našej stanici bolo žiadané a potrebné rozšíriť toto priestranstvo až k Vk 4.
   Zimné podmienky na zvládnutie dopravy boli sťažované nadmerne dlhou a silnou zimou ktorá v tomto roku začala už výnimočne v októbri a trvala dlho do jarných mesiacov v roku 1963.
   Po stránke športovej činnosti založená tel. výchova jednota TJ Lokomotíva Pezinok veľmi dobre prosperuje, zvlášť oddiel turistický, basketbalový a lyžiarsky, ktoré oddiely okrem odboru ZTV vykazujú stále vzostupnú formu aj v prílive nových členov hlavne z radov dorastúcej mládeže. V roku 1962 sa aj započalo z výstavbou velkej Športovej haly v hodnote 760. 000 Kčs ktorá je vlastníctvom TJ Lokomotíva (pri ľudovej škole). Predsedom TJ Lokomotívy Pezinok od jej založenia t.j. od r. 1960 je stále náčelník žel. stanice Václav Mikuláš, ktorý ma dobrých pomocníkov v organizácií športu v zamestnancoch: Wittgruber Ján (hl. pokladník), Ján Najšel (výpravca), Kačák Bernát(náv. majster) a iní.
  Roky 1963, 1964,1965 bez záznamu.

 


zdroj: Archív ŽSR, Zbierka pamätných kníh
Mgr. Stanislav Horváth

Texty z pamätnej knihy  neprešli redakčnou úpravou.

 


Ohodnoťte článok: