Psie výkaly na verejných priestranstvách

Apríl 2015 / Prečítané 1355 krát

Zvieratá majú svoje práva a ľudia aj povinnosti. Aj tým sa navzájom odlišujeme, alebo nie?   V médiách najmä v tomto období tak často spomínaný problém psích exkrementov, ktoré sa objavujú na trávnatých plochách a chodníkoch, sa žiaľ, dotýka aj nášho mesta. Jar v nás evokuje nový život, novú energiu. Častejšie je vidieť ľudí vonku, v prírode. Tento príjemný pocit z príchodu jari nám ale často pokazí nechcený slalom medzi psími výkalmi. Ak sa nám podarí na psí exkrement stúpiť, radosť z pekne prežitého dňa je preč. Nasledujú otázky: kto je zodpovedný za tento stav, kde sa vytratilo to, čomu sa hovorí ľudská ohľaduplnosť, slušnosť, tolerancia? Predovšetkým je to občan, obyvateľ nášho mesta, ktorý by sa mal správať tak, aby neobťažoval svojím správaním iných spoluobčanov. Sú to totiž práve a opäť obyvatelia nášho mesta, ktorí často a oprávnene poukazujú na nedisciplinovanosť tzv. „psíčkarov“, ktorí svojím bezohľadným správaním dokážu výrazným spôsobom narúšať občianske spolunažívanie a kvalitu života (životného prostredia) v našom meste. S problémom psích exkrementov, presnejšie s nedisciplinovanými majiteľmi psov, mestská polícia zápasí už niekoľko rokov. Vedie zápas s majiteľmi resp. držiteľmi psov, ktoré si, prirodzene, biologickú potrebu vykonať musia, ale pre mnohých majiteľov psov je problém to, čo zo psa vyjde, zdvihnúť a hodiť do smetnej nádoby.
   Legislatívne je takéto konanie majiteľa psa protiprávne a postihnuteľné. Problém pre mestskú políciu v mnohých prípadoch je byť očitým svedkom nesplnenia zákonnej povinnosti občana – psíčkara – odstrániť z verejného priestranstva po psovi exkrement. Veľakrát je takýmto svedkom iný obyvateľ mesta, ale ten odmieta vo veci spáchania priestupku svedčiť – spolupracovať s mestskou políciou. Napriek uvedeným problémom pri odhaľovaní priestupkov na tomto úseku sa mestská polícia nezbavuje zodpovednosti a už v tomto období vykonáva opatrenia na zlepšenie danej situácie.
   Mestská polícia už v mesiaci marec 2015 začala realizovať policajné opatrenia, ktorých cieľom je znížiť resp. eliminovať nežiadúci stav spojený s nedisciplinovanosťou niektorých majiteľov psov žijúcich v našom meste. Mestská polícia v súčasnosti zabezpečuje a až do odvolania bude zabezpečovať zvýšený výkon kontroly dodržiavania zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, pričom osobitnú, zvýšenú pozornosť zameria práve na tých spoluobčanov, ktorí nezabezpečia po psovi odpratanie exkrementu. Hliadky mestskej polície v rámci výkonu pešej hliadkovej služby oslovujú psíčkarov a odovzdávajú im letáky, v ktorých sú všetky informácie potrebné k tomu, aby sa majiteľ psíka nedostal do konfliktu so zákonom, so spoluobčanmi a samozrejme ani s mestskou políciou. Napriek uvedeným opatreniam zo strany mestskej polície, ktoré majú viesť k znižovaniu napätia už aj tak polarizovanej skupiny obyvateľov v našom meste, k zlepšovaniu právneho vedomia obyvateľov, k výchove obyvateľov k plneniu povinností, bola mestská polícia upozornená na diskusiu na facebooku. „Odborníci“ na danú problematiku, „tiežpezinčania“, majú zaručené informácie o prijatých opatreniach mestskej polície, o jej nekompetentných postupoch. Akékoľvek snahy o riešenie tohto problému bezduchým sarkazmom zľahčujú, zosmiešňujú. Smutné ale je, keď aj tie najlepšie snahy Pezinčanov o zlepšenie života v našom meste paradoxne dehonestujú iní, „lepší“ Pezinčania. Mestská polícia je zriadená ako poriadkový útvar mesta, teda pre všetkých jeho obyvateľov. Poriadok, žiaľ, v našej spoločnosti nie je veľmi populárny, rovnako ako tí, ktorí dohliadajú na jeho dodržiavanie. Preto aj v tomto prípade zrejme platí to staré pravdivé porekadlo, že „kto chce psa biť, palicu si nájde“.

 

(MsP)