Zakladateľ čiernych skládok odhalený

Apríl 2015 / Prečítané 1448 krát

   Dňa 19. februára 2015 príslušníci mestskej polície z referátu objasňovania priestupkov zahájili objasňovanie priestupku, a to porušením zákona o odpadoch, ktorého sa dňa 18. februára 2015 dopustil 25 ročný M. T., bytom v Limbachu. Skutková podstata priestupku spočívala v tom, že dňa 17. 2. 2015 v čase o cca 21.00 h nerešpektoval všeobecné pravidlá nakladania s drobným stavebným odpadom. Odpad v množtve 6 m3 vyložil a nechal vo vinici, v lokalite Dubový vŕšok v Pezinku. Uvedený drobný stavebný odpad M. T. vyviezol do vinice nákladným vozidlom. Pri požadovaní vysvetlenia podozrivý z priestupku uviedol, že drobný stavebný materiál vyviezol dňa 18. 2. 2015 o 8.00 h do Rudných baní v Pezinku. Na základe tejto informácie bolo požadované vysvetlenie k priestupku aj od prevádzkovateľa firmy Metal-Eco s.r.o, stredisko Rudné bane Pezinok. Na mieste bolo zistené, že podozrivý z priestupku M. T., drobný stavebný material dňa 18. 2. 2015 o 8.00 h do uvedeného strediska nevyviezol. Prevádzkovateľ firmy Metal-Eco hliadke MsP uviedol, že doklad o vývoze odpadu do firmy Metal-Eco vystavil na žiadosť podozrivého z priestupku M. T., pričom skutočnosti uvedené vo vážiacom protokole sa nezaklajadú na pravde. Na základe ťarchy dôkazov sa dňa 19. 2. 2015 o 15.30 h na útvare MsP Pezinok podozrivý z priestupku M. T., ku spáchaniu priestupku priznal.
   Pri vykonávaní procesných úkonov súvisiacich s objasňovaním uvedeného priestupku sa 25 ročný M. T. priznal aj k ďalšiemu priestupku na úseku nakladania s odpadmi, a to konkrétne zo dňa 1. decembra 2014. Podozrivý z priestupku uviedol, že v tom čase vo vinici v časti za Strapákovým mlynom v miestnej časti Grinava vyložil drobný stavebný odpad v množstve cca 10 m3.
   Ďalej uviedol, že tento odpad do týždňa z uvedenej vinice odstráni. Referát objasňovania priestupkov podozrivého M. T. poučil, že v obidvoch prípadoch musí odpad odstrániť na miesto na to určené a v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku nakladania s odpadmi.
   Nakoľko sa v uvedených prípadoch jednalo o opakované a spoločenskou nebezpečnosťou závažné priestupky na úseku nakladania s odpadmi, osoba M. T. už bola v minulosti za obdobné protiprávne konanie riešená útvarom objasňovania priestupkov MsP Pezinok v blokovom konaní, bloková pokuta nesplnila výchovný účel, boli Správy o výsledku objasňovania priestupku odovzdané za účelom prejednania a rozhodnutia priestupku, teda k ďalšiemu konaniu vo veci, vecne príslušnému oddeleniu životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy MsÚ Pezinok.

 

(MsP)


Ohodnoťte článok: