Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ

Apríl 2015 / Prečítané 1246 krát

Mesto Pezinok

v zmysle ust. § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov s odkazom na ust. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa (ky)
Základnej školy,
Fándlyho 11, 902 01 Pezinok

s predpokladaným nástupom do funkcie 1. 8. 2015
Zamestnávateľ: Základná škola, Fándlyho 11, Pezinok


Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti riaditeľa Základnej školy podl'a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
• vykonanie prvej atestácie podl'a § 27 ods. 5 alebo jej získanie podl'a § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• znalost' príslušnej legislatívy, práca s PC - Word, Excel
• zdravotná spôsobilosť, bezúhonnost',
• ovládanie štátneho jazyka,
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť.

Požadované doklady:
• žiadosf o zaradenie do výberového konania vrátane písomného súhlasu uchádzača na použitie údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 ods.1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach o vykonaní prvej atestácie,
• doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditel'a – potvrdenie,
• písomný návrh koncepcie rozvoja ZŠ v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č.7, 902 14 Pezinok

Uzávierka prijímania prihlášok je: 22. mája 2015 do 11.30 h (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne)

Obálku (so spätnou adresou a uvedením kontaktu - telefón, alebo e – mail ) označte heslom: „ VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZŠ - neotvárať “ .
Na výberové konanie (s určením termínu a miesta) budú písomne pozvaní všetci uchádzači, ktorí odovzdajú požadované doklady a súčasne splnia všetky vyššie uvedené predpoklady.

 

Mgr. Oliver Solga,
primátor mesta Pezinok


Ohodnoťte článok: