Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ

Apríl 2015 / Prečítané 1297 krát

Mesto Pezinok

v zmysle ust. § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s odkazom na ust. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa (ky)
Materskej školy,
Za hradbami 1, 902 01 Pezinok

s predpokladaným nástupom do funkcie od 1. 7. 2015
Zamestnávateľ: Materská škola, Za hradbami 1, Pezinok


Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2.stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podl'a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• najmenej pät' rokov pedagogickej činnosti,
• znalost' príslušnej legislatívy,
• zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosľ.
• práca s PC — Word, Excel

Požadované doklady:
• žiadost' o zaradenie do výberového konania vrátane písomného súhlasu uchádzača na použitie údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 ods.1 a 2 zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
• doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa – potvrdenie,
• profesijný a štruktúrovaný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č.7, 902 14 Pezinok

Uzávierka prijímania prihlášok je: 29. apríla 2015 do 11.30 h.

   Obálku (so spätnou adresou a uvedením kontaktu - telefón, alebo e-mail) označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ MŠ - neotvárať“.
   Na výberové konanie (s určením termínu a miesta) budú písomne pozvaní všetci uchádzači, ktorí odovzdajú požadované doklady a súčasne splnia všetky vyššie uvedené predpoklady.

 

Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok


Ohodnoťte článok: