Vyhlásenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku k pripravovanej novelizácii zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Apríl 2015 / Prečítané 1321 krát

   Spolu s predstaviteľmi samosprávnych škôl a školských zariadení, učiteľmi a rodičmi žiakov a reprezentantmi občianskych iniciatív sme so znepokojením prijali informáciu, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje novelizáciu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Podstatou návrhu na zmenu zákona je oslabenie kompetencie rád škôl a školských zariadení, na základe ktorej rozhodujú vo výberovom konaní o obsadení funkcie riaditeľa školy či školského zariadenia, pričom toto rozhodnutie je pre zriaďovateľa záväzné. Podľa navrhovanej úpravy by zriaďovateľ mal právo namietať rozhodnutie rady školy, vyzvať ju na návrh nového kandidáta na funkciu riaditeľa a v prípade ďalšieho nesúhlasu by zriaďovateľ mohol vypísať výberové konanie v zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Riaditeľa by potom nevyberala rada školy, ale výberová komisia, vymenovaná účelovo pre konkrétny prípad zriaďovateľom školy.
   Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku vyhlasujú, že súčasnú kompetenciu rád škôl pokladajú za funkčnú a vyjadrujú svoj nesúhlas so zamýšľanou legislatívnou zmenou, ktorá narúša a redukuje samosprávny princíp v oblasti riadenia a správy materských, základných a stredných škôl a školských zariadení.

 

V Pezinku: 16. 4. 2015