Štatistické zisťovanie 2015

Apríl 2015 / Prečítané 539 krát

   Vážení Pezinčania,
   Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie zist'ovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2014 (EU SILC 2005 – 2014). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hradiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.
  Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj Pezinok. Do zisťovania je zaradených cca 6 000 domácností.
   Zist'ovanie sa uskutočňuje od 9. apríla do 5. júna 2015.
  V tomto období vybrané domácnosti vo vašej obci (meste) navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk .

Za vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie vám d'akujeme.

Ing. Zlata Jakubovie, CSc,
generálna riaditel'ka sekcie Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici

 

 


Ohodnoťte článok: