Informácie z rokovania MsZ

Apríl 2015 / Prečítané 1555 krát
   Vo štvrtok 16. 4. sa uskutočnilo 3. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. V úvode informoval primátor prítomných o tom, že Peter Wittgrúber sa z osobných dôvodov vzdal poslaneckého mandátu. Poslanci ako najdôležitejší bod rokovania schválili Programové vyhlásenie primátora a mestského zastupiteľstva na roky 2014 – 2018. Schválili tiež dve nové VZN (všeobecne záväzné nariadenia), zobrali na vedomie niekoľko vyhodnotení činností (napr. o stave životného prostredia, o činnosti poľovných združení či kultúrnom živote v meste), prijali niekoľko rozpočtových opatrení a riešili tiež viac ako dve desiatky prevodov. Dôležitým bodom bolo aj schválenie Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy. Medzi informatívnymi bodmi boli najmä dva, a to Pasportizácia majetku mesta a Aktuálna pripravenosť investičných zámerov. Vyhodnotené bolo aj vybavovanie sťažností a petícií za minulý rok. Poslanci neschválili návrh na zaradenie dvoch súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení. Bolo prijatých niekoľko rozpočtových opatrení mestských organizácií. Na záver poslanci dostali informácie o činnosti MsÚ a HK a tiež zaznelo niekoľko interpelácií poslancov.
Mesto Pezinok operatívne pripravuje v súčasnosti technické riešenie prístupu občanov k záznamom z rokovaní MsZ, ktoré umožní ľahký prístup tak k aktuálnym ako aj k minulým zasadaniam. Už dnes ich archivuje a na požiadanie poskytuje TV Pezinok.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: