Programové vyhlásenie Mestské zastupiteľstvo schválilo

Apríl 2015 / Prečítané 1636 krát

    Programové vyhlásenie primátora mesta Pezinok a mestského zastupiteľstva na funkčné obdobie 2014 – 2018 je základný dokument, ktorým sa bude riadiť mesto vo svojom ďalšom smerovaní a rozvoji najbližšie štyri roky. Je rozdelené do niekoľkých častí, ktoré však navzájom úzko súvisia. Prvý bod sa venuje transparentnej samospráve, trvalo udržateľnému rozvoju mesta a snahe o väčší podiel občanov na riadení a rozhodovaní. Nasleduje dôležitá kapitola o efektívnom hospodárení, stabilnej ekonomike a vyrovnanom rozpočte. Treťou oblasťou je sociálna starostlivosť a zdravotníctvo, štvrtou územný rozvoj, výstavba a rekonštrukcie v réžii mesta. Ďalej nasleduje kapitola o verejnom poriadku a efektívnejšej a bezpečnejšej doprave. V centre pozornosti je aj jednoznačná ochrana životného prostredia a hneď za tým kvalitnejšie školstvo, kultúra a ochrana pamiatok. Záverečné tri kapitoly sa týkajú športu pre všetkých, ochrany lesov a vinohradov a cestovného ruchu, rekreácie a voľnočasových aktivít. Realizácia programového vyhlásenia je síce limitovaná štvorročným volebným obdobím, ale vedenie mesta a poslanci, ktorí toto vyhlásenie podporili chcú o konkrétnych zámeroch a dosiahnutých výsledkoch informovať s ročnou pravidelnosťou.

   Celé znenie programového vyhlásenia bude uverejnené v budúcom čísle časopisu Pezinčan.
Programové vyhlásenie podporili títo poslanci: P. Alexy, M. Andel, R. Bílik, J. Čech, Ľ. Čech, M. Čech, R. Demovič, F. Féder, G. Guštafík, J. Chynoranský, E. Jurčíková, M. Pátek, J. Pátek, T. Pitoňák, A. Solga a D. Šmahovský.
   Poslanci za OZ Srdce Pezinka M. Grell, K. Štrbová, J. Mikláš, E. Žárska, M. Svátek a M. Šipoš za programové vyhlásenie nehlasovali.
  
Stanovisko poslancov klubu OZ Srdce Pezinka.
  
Členovia OZ Srdce Pezinka za programové vyhlásenie nehlasovali. Podľa slov predsedu klubu Milana Grella preto, že:
   „V dobrej viere vo vzájomnú spoluprácu v prospech občanov nášho mesta v decembri sme podporili rozpočet a na zasadnutiach MsZ sme predložili niekoľko návrhov a pripomienok, ktoré neboli akceptované. Doterajšie výsledky rokovaní a hlasovaní nás utvrdili, že poslanci, hlásiaci sa k poslaneckému klubu Spoločne pre Pezinok nás k svojej práci nepotrebujú, majú svoju väčšinu, čo niekoľkokrát dali najavo. Na rokovaniach sme sa nestretli s prejavom veľkorysosti. Práve naopak s prejavom sily a moci. Náš poslanecký klub sa dôkladne oboznámil s predloženým programovým vyhlásením. Predložený materiál nepovažujeme za konzistentný, nadväzujúci na volebný program z predchádzajúceho volebného obdobia vo viacerých nesplnených častiach. Veľmi zodpovedne sme ho preštudovali ako aj prepojenosť na schválený rozpočet a reálnosť splnenia predloženého programového vyhlásenia“.

Stanovisko OI Spoločne pre Pezinok:
  „Hrať sa v Pezinku, v Mestskom zastupiteľstve, na koalíciu a opozíciu je smiešne a kontraproduktívne. V prvom rade nám buď ide alebo nejde o spoločné riešenie problémov mesta a o lepšie podmienky pre život jeho obyvateľov. Komu na Pezinku a jeho občanoch záleží, ten programové vyhlásenie podporil. Na spoločnom stretnutí 24. marca predseda klubu Spoločne pre Pezinok René Bílik jednoznačne deklaroval fakt, že do programového vyhlásenia sme zakomponovali viac ako polovicu bodov z volebného programu Srdca Pezinka. Naša ústretovosť a snaha o spoluprácu však bola zástupcami poslaneckého klubu Srdca Pezinka striktne odmietnutá.
   Teší nás, že Programové vyhlásenie podporilo šestnásť poslancov z 22 prítomných. Podporili ho všetci zástupcovia politických strán i nezávislí, združení v OI Spoločne pre Pezinok, všetci traja nezávislí poslanci - J. Čech, Ľ. Čech a D. Šmahovský a aj jediný poslanec za Smer – SD R. Demovič.
   Je teraz našou úlohou a veľkým záväzkom voči všetkým občanom Pezinka, bez rozdielu či nám vo voľbách dali svoj hlas alebo nie, aby sme Programové vyhlásenie naplnili skutkami a aby všetko to pozitívne, čo obsahuje a čo pre ľudí chceme urobiť, sa stalo v priebehu tohto volebného obdobia skutočnosťou“.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: